Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Via StarLeaf
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats. De livestream is hieronder te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raadspen 2020 wordt uitgereikt aan de (ambtelijk) opsteller van het beste raadsvoorstel van het jaar 2020. Hieronder zijn de drie voorstellen die hiervoor genomineerd zijn (in alfabetische volgorde) opgenoemd:

- Beleidsvisie Zon – steller Geert Gielen
- Centrumactieplannen – steller Sonja de Vries
- Vertrekpunten en Leidende principes Omgevingswet – steller Harriët Donker

De winnaar van de raadspen 2020 wordt door de waarnemend raadsvoorzitter, raadslid Paul Vermast, bekend gemaakt.

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 18 februari 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

De volgende agenderingsverzoeken zijn ingediend en worden doorgeleid naar het Presidium:
(1) De fractie van Leefbaar Dronten heeft een agenderingsverzoek inzake het hondenuitvoeringsbeleid ingediend.
(2) De fractie van het CDA heeft een agenderingsverzoek inzake stand van zaken MFC Swifterbant ingediend.
(3) De fractie van de VVD heeft een agenderingsverzoek inzake de procesnotitie omgevingsplan ingediend.
(4) De fractie van de PvdA heeft een agenderingsverzoek inzake intrekken beleidsregel tweede bedrijfswoning ingediend.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. CDA inzake Onderzoek verdubbeling N50
2. ChristenUnie inzake mailboxaffaire Almere

De raad wordt voorgesteld:
1. De budget- en kredietoverhevelingen 2020 vast te stellen;
2. De overgehevelde budgetten van € 6.687.280 middels een begrotingswijziging
beschikbaar te stellen voor 2021 en verder;
3. Voor de lopende investeringen een bedrag van € 9.328.775 beschikbaar te houden voor
2021 en verder.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het Bestedingsplan zorglandschap Wmo 2020-2026 ter
uitwerking van de lokale opgave zoals vastgelegd in het Regionaal kader
zorglandschap 2020-2026.
2. In principe worden wijzigingen over de voortgang meegenomen in de reguliere
planning en control cyclus.
3. Voor dit doel een bestemmingsreserve “Zorglandschap Wmo 2021-2026” in te
stellen en de reeds ontvangen en begrote ontvangsten vanuit de regionale
begroting overschot beschermd wonen hierin te storten.
4. Het in 2021 nog te ontvangen bedrag Overschot Beschermd Wonen 2020 van
naar verwachting € 387.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve
“Zorglandschap Wmo 2021-2026”.
5. De geplande uitgaven uit het bestedingsplan te onttrekken aan de ingestelde
bestemmingsreserve.
6. De toekomstige regionale overschotten Beschermd Wonen te storten in de
bestemmingsreserve.
7. Bijgevoegde begrotingswijziging nr 13655 vast te stellen onder voorbehoud van
het goedkeuren door de Raad van de overheveling van € 1.314.000 naar 2021 en
het bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 toevoegen van de in
2020 ontvangen € 160.500 aan de bestemmingsreserve “Zorglandschap Wmo
2021-2026”.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
I. Op de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen te beslissen, zoals is opgenomen in bijlage 1
behorend bij dit besluit;
II. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001)’ (plan ID:
NL.IMRO.0303.D5001-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke
ordening gewijzigd vast te stellen;
III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Om samen met het college van burgemeester en wethouders een zienswijze in te dienen op
de Ontwerp vergunningsaanvraag voor de NV Luchthaven Lelystad (natuurvergunning);
2. Geen wensen of bedenkingen toe te voegen aan de concept-zienswijze op de Ontwerp
vergunningsaanvraag, zoals u die onder bijlage 1 aantreft.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld het Programma van Eisen ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding
accountantsdiensten vast te stellen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Als zienswijze op het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Flevoland om deel te nemen
in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s aan de Veiligheidsregio
kenbaar te maken: “
“De raad verzoekt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland om de kosten voor
de oprichting en het in standhouden van de op te richten Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s taakstellend en binnen de begroting op te lossen”

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

1. Motie giftenbeleid uitkeringsgerechtigden (SP)
2. Motie vier het leven, herdenk het leven (ChristenUnie)
3. Motie beleidsuitvoering oneigenlijk grondgebruik (CDA, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en PvdA)

Moties

Titel
Beleidsuitvoering oneigenlijk grondgebruik
Motie giftenbeleid uitkeringsgerechtigden
Vier het leven herdenk het leven