Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 4 februari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
via Starleaf
Voorzitter
P.L.A. Vermast
Toelichting

Dit betreft een digitale commissievergadering.
Deze is hieronder via de livestream te volgen.

Mocht u willen inspreken, meld u zich dan tijdig bij de griffie via griffie@dronten.nl, dan wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 7 januari 2021 vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1. CDA en VVD over testlocaties
2. CDA over openbaar toilet

Voordat er gestart wordt met de stedenbouwkundige verkenning, worden de volgende vragen aan de raad gesteld:
1. Welke grondhouding wenst de raad aan te nemen ten aanzien van de uitgangspunten
woningbouw, versterken groene identiteit, stedenbouwkundige inpassing,
bereikbaarheid en parkeren?
2. Heeft de raad behoefte om aanvullende uitgangspunten/ voorwaarden aan de
planontwikkeling van de locatie De Zuid te verbinden?

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Insprekers: de heer Johan Amsing

Toezeggingen

Titel
Opvragen gegevens starters op de woningmarkt.

De raad wordt voorgesteld:
Bijgevoegd participatieplan “Participatieaanpak Dorpsvisie Ons Swifterbant” vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Toezeggingen

Titel
Terugkoppeling aan raad na participatiemomenten

Consultatievragen:
1. Onderschrijft de gemeenteraad dat een toekomstbestendig ruim aanbod aan
gezondheidszorg in de kern Biddinghuizen noodzakelijk is?
2. Welke grondhouding wenst de raad aan te nemen ten aanzien van de
nieuwbouwwens van de Maatschap?
3. Vindt de raad de locatie Koetshuis de meest geschikte locatie voor het
gezondheidscentrum van Biddinghuizen?
4. Indien de raad kiest voor locatie “Koetshuis”, heeft zij dan de behoefte om aanvullende
voorwaarden aan de nieuwbouwwens van de Maatschap te verbinden?

Portefeuillehouder: wethouder Van Amerongen

De fractie van de VVD heeft een agenderingsverzoek ingediend om onderstaande brieven inzake windturbines en gezondheidsklachten te agenderen ter bespreking. Doel van de bespreking is een gesprek met het college en raad welke rol de gemeente kan of dient te vervullen om zorg te dragen voor de gezondheid van betrokken inwoners en duidelijkheid te verschaffen betreffende de aansprakelijkheid voor schadelijke gezondheidseffecten en/of gevolgschade.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over hetzelfde onderwerp. De beantwoording van deze vragen is op verzoek van de fracties ook toegevoegd hieronder.

Update 3-2: De VVD heeft in afstemming met de SP een nadere duiding van de te bespreken punten aangeleverd. Deze is bij de stukken toegevoegd.

Toezeggingen

Titel
Uitkomsten nut en noodzaak inrichten meetsysteem voor geluidsoverlast

De raad wordt voorgesteld:
I. het controleprotocol 2020, met nummer B20.002960, ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2020 vast te stellen.
II. het normenkader 2020, met nummer B20.002961, ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
I. Het bestemmingsplan "Dormio Resort Veluwemeer (8031)" op grond van artikel 3.8 lid 1 sub
e Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;
II. Geen exploitatieplan voor het onder I genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
III. het aangepaste beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel