Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een digitale vergadering die via de website is te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld de heren E.N. (Erik) Sjoers en L.A. (Leon) Schuiling  te benoemen tot burgerraadslid voor de fractie van de VVD.

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 25 maart 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

De raad wordt voorgesteld:
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept beleidsregel ‘Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij’.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

1. Amendement voorkomen megastallen en stalbranden (SP)

2. Motie landelijk gebied in integrale visie (GroenLinks, D66 en SP)

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Voorkomen megastallen en stalbranden

Moties

Titel
Landelijk gebied in de integrale visie

D66, CDA, PvdA en GroenLinks hebben de motie plan van aanpak ontwikkeling Swifterbant-Zuid ingediend.
D66, CDA, PvdA en GroenLinks hebben de motie van afkeuring met betrekking tot Swifterbant-Zuid ingediend.

Moties

Titel
Afkeuring proces Swifterbant-Zuid
Plan van aanpak ontwikkeling Swifterbant-Zuid

Toezeggingen

Titel
Publicatie vergunning Biddingweg 13

1. Motie meten is weten inzake nulmeting windturbines windplan blauw en groen (CDA, D66, PvdA en SP)

Moties

Titel
Nulmeting windturbines windplan blauw