Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. Op de publieke tribune wordt nog de anderhalve meter-maatregel gehanteerd, waardoor de capaciteit beperkt is. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u de vergadering in het gemeentehuis wil bijwonen, dient u zich aan te melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:27:14 - 00:27:19 - J.P. Gebben
00:28:53 - 00:29:04 - R. de Maaijer
00:29:05 - 00:29:41 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld mevrouw J.H. (Jeanet) Jonker te benoemen tot burgerraadslid voor de fractie van de SP.

00:30:00 - 00:30:57 - J.P. Gebben

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 16 september vast te stellen.

Agenderingsverzoeken:

1. D66, stuk A-07 - raadsinformatiebrief Beantwoording SV (ex art 33) Wonen in Dronten

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier indienen.

1. Corona toegangspas Walibi (ChristenUnie, SP en VVD) / schriftelijk beantwoord, zie bijlage
2. Toiletbezoek en coronatoegangsbewijs (ChristenUnie)
2. Brief van college aan Rekenkamer inzake oneigenlijk grondgebruik (GroenLinks en PvdA)

00:32:22 - 00:33:08 - P. Duvekot
00:33:09 - 00:33:41 - J.P. Gebben
00:33:43 - 00:33:46 - F.M. Hotting-Niewold
00:34:56 - 00:36:50 - J.P. Gebben
00:37:07 - 00:37:56 - P.L.A. Vermast
00:37:56 - 00:38:58 - J.P. Gebben
00:38:58 - 00:39:35 - P.L.A. Vermast
00:39:54 - 00:39:54 - J.P. Gebben
00:39:57 - 00:40:43 - S.J. Lap
00:40:43 - 00:41:05 - J.P. Gebben
00:41:06 - 00:41:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:41:35 - 00:42:04 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
I. Kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) vastgestelde ‘Jaarstukken 2020
OFGV’. Deze zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring;
II. Kennis te nemen van de brief van de OFGV (Jaarstukken 2020 en bestemming
Jaarrekeningresultaat 2020, met kenmerk 2021 OFGV mdu09) met een voorstel ten
aanzien van de bestemming van het Jaarrekeningresultaat 2020 inclusief de
gelegenheid om daarop zienswijzen kenbaar te maken;
III. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgestelde
bestemming Jaarrekeningresultaat 2020 en de terugbetaling van € 8.851 op basis van
een verdeelsleutel in 2020 van 7,26% financieel te verantwoorden in de Jaarstukken
2021;
IV. Kennis te nemen van de ‘1e
 Begrotingswijziging 2021 OFGV’ die op 16 juni 2021 is
vastgesteld;
V. Kennis te nemen van de ‘Begroting 2022 OFGV’ die op 16 juni 2021 is vastgesteld;
VI. Kennis te nemen van de ‘1e
 begrotingswijziging 2022’ van de OFGV (briefkenmerk:
2021 OFGV mdu15) inclusief de gelegenheid om daarop zienswijzen kenbaar te
maken;
VII. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘1e
 begrotingswijziging
2022’;
VIII. De brief met documentnummer 33259, die het college onder voorbehoud van
goedkeuring van uw raad heeft ingediend bij de OFGV, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Het protocol integriteitsmeldingen gemeente Dronten 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

De raad beslist bij het vaststellen van de agenda of het verzoek tot het houden van een interpellatiedebat wordt gehonoreerd

Toezeggingen

Titel
De opdracht aan P2 over Swifterbant-Zuid
00:42:10 - 00:43:29 - P.L.A. Vermast
00:43:30 - 00:43:45 - J.P. Gebben
00:43:51 - 00:44:06 - P.L.A. Vermast
00:44:07 - 00:44:15 - J.P. Gebben
00:51:13 - 00:51:27 - P.L.A. Vermast
00:51:27 - 00:51:28 - J.P. Gebben
00:51:35 - 00:52:34 - S.J. Lap
00:52:34 - 00:52:37 - J.P. Gebben
00:52:38 - 00:58:16 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:58:17 - 00:58:19 - J.P. Gebben
00:58:20 - 01:00:21 - P. Duvekot
01:00:21 - 01:00:24 - J.P. Gebben
01:00:25 - 01:02:12 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:02:13 - 01:02:17 - J.P. Gebben
01:02:19 - 01:02:56 - J.N. Ammerlaan
01:02:58 - 01:03:06 - J.P. Gebben
01:03:06 - 01:05:23 - P. van Bergen
01:05:23 - 01:05:26 - J.P. Gebben
01:06:46 - 01:07:25 - A. van Amerongen
01:07:26 - 01:07:33 - J.P. Gebben
01:07:33 - 01:12:35 - P.L.A. Vermast
01:12:37 - 01:15:24 - S.J. Lap
01:15:24 - 01:15:27 - J.P. Gebben
01:15:28 - 01:20:05 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:20:06 - 01:20:08 - J.P. Gebben
01:20:09 - 01:23:53 - P. Duvekot
01:23:53 - 01:23:55 - J.P. Gebben
01:23:56 - 01:27:41 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:27:49 - 01:29:57 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:29:57 - 01:30:24 - P.L.A. Vermast
01:30:24 - 01:30:26 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:30:53 - 01:30:56 - J.P. Gebben
01:30:57 - 01:31:15 - P. Duvekot
01:31:15 - 01:31:32 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:31:41 - 01:31:55 - R. de Maaijer
01:31:55 - 01:31:56 - J.P. Gebben
01:32:05 - 01:32:58 - R. de Maaijer
01:32:59 - 01:33:01 - J.P. Gebben
01:33:02 - 01:34:16 - J.N. Ammerlaan
01:34:17 - 01:34:19 - J.P. Gebben
01:34:19 - 01:35:20 - S.J. Lap
01:35:20 - 01:35:33 - J.P. Gebben
01:35:35 - 01:36:13 - J.N. Ammerlaan
01:36:14 - 01:36:20 - J.P. Gebben
01:36:22 - 01:37:23 - A. van Amerongen
01:37:23 - 01:37:25 - J.P. Gebben
01:37:27 - 01:37:37 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:37:37 - 01:37:39 - J.P. Gebben
01:37:39 - 01:37:52 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:37:53 - 01:40:48 - J.P. Gebben
01:49:48 - 01:49:55 - A. van Amerongen
01:51:02 - 01:51:40 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:

1. De heer G.J. (Gerrit Jan) Veldhoen te benoemen tot wethouder van de gemeente Dronten;
2. De tijdsbesteding van deze wethouder vast te stellen op 100%;
3. Aan G.J. (Gerrit Jan) Veldhoen ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap
van de gemeente Dronten voor de duur van een jaar.

01:51:40 - 01:52:17 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:52:18 - 01:52:54 - J.P. Gebben
01:52:54 - 01:52:58 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:52:58 - 01:53:00 - J.P. Gebben
01:53:00 - 01:53:55 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:55:57 - 01:56:08 - J.P. Gebben
01:59:08 - 01:59:35 - B. Hoogezand
02:00:10 - 02:01:18 - J.P. Gebben

1. Bedienhuisje Ketelsluis (D66, GroenLinks, ChristenUnie)

Moties

Titel
Bedienhuisje Ketelsluis
02:01:56 - 02:04:26 - R.E. Van der Schans
02:04:26 - 02:04:38 - J.P. Gebben
02:04:38 - 02:04:40 - R.E. Van der Schans
02:04:40 - 02:06:44 - A. van Amerongen
02:06:46 - 02:07:01 - J.P. Gebben
02:07:12 - 02:07:33 - R.E. Van der Schans
02:07:33 - 02:07:35 - J.P. Gebben
02:09:02 - 02:09:49 - R.E. Van der Schans
02:09:49 - 02:09:53 - J.P. Gebben
02:09:53 - 02:10:00 - R.E. Van der Schans
02:10:00 - 02:10:16 - A. van Amerongen
02:10:18 - 02:10:30 - J.P. Gebben