Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats en is te volgen via de webcast.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt gevraagd de korte verslagen van de vergaderingen van 7 oktober en 4 november vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. Inleveractie vuurwerk (GroenLinks)
2. Coronasituatie (PvdA)

De raad wordt voorgesteld:
de Aansluitverordening riolering 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
1. De Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' vast te stellen
met de volgende beleidsuitgangspunten:
 a. Het samen met gezinnen en partners mogelijk maken dat de jeugdige veilig in zijn
 gezin kan opgroeien.
 b. De jeugdhulp is dichtbij en effectief: het moet passen bij het gewone leven, het
 moet eenvoudig en toegankelijk zijn en het moet erop gericht zijn dat de
 jeugdige en zijn gezin weer op eigen benen kunnen staan.
 c. Actieleren is essentieel, we zetten in op een lerend systeem.
 d. Het huidige regionale budget is leidend voor het toekomstige budget. We houden
 rekening met ontwikkelingen in het macrobudget en met aanpassingen in
 wet- en regelgeving zoals het nieuwe Woonplaatsbeginsel.
 e. De samenwerking geven wij vorm op het juiste niveau, lokaal waar
 kan, regionaal waar dat een meerwaarde heeft en bovenregionaal als het
 schaalniveau van Flevoland te klein is om het benodigde aanbod te organiseren.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

De raad wordt voorgesteld:
Wij stellen u voor de Verordening ambtelijke bijstand raadsleden Dronten, met nummer
64554, vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
de Verordening begraafplaatsrechten 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening op de heffing en invordering van een Forensenbelasting 2022 voor de
gemeente Dronten vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
om de "Verordening nadeelcompensatie gemeente Dronten" met nummer 39063 vast te
stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening precariobelasting 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening op de heffing en invordering van een Toeristenbelasting 2022 voor de
gemeente Dronten vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening op de heffing en invordering van een watertoeristenbelasting 2022 voor de
gemeente Dronten vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Het verstrekken van een lening ad € 2.141.618 aan Alliander N.V. in de vorm van
een reverse converteerbare hybride obligatielening (aandeelhouders lening) te
autoriseren.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

1. Een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de
ontwikkeling van het Gezondheidscentrum in Biddinghuizen.
2. Een bedrag van € 189.400,- beschikbaar te stellen voor de sloop van het Koetshuis.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging “Voorbereidingskosten GCB” LIAS nr. 15001
voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging “Sloopkosten Koetshuis” LIAS nr. 15568 voor
het dienstjaar 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de
voorbereiding van de planontwikkeling Flevomanege (Wonen aan De Zuid)
2. De bijgevoegde begrotingswijziging LIAS nr. 14991 voor het dienstjaar 2021
vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De uitwerking van de motie ‘SMART’ zoals opgenomen in dit voorstel vast te stellen;
2. De Verordening Afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen;
3. De in het Grondstoffenbeleidsplan opgenomen investeringskredieten in 2022
beschikbaar te stellen;
4. Bijgevoegde begrotingswijziging 15458 voor het dienstjaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouders Van Amerongen / Veldhoen

De fractie van de SP heeft een amendement afvalpas tarief ingediend.
De fractie van de SP heeft het amendement grof vuil en tuinafval ingediend.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Tarief afvalpas
Tarief grof en tuinafval

Toezeggingen

Titel
Extra meet-moment september 2022

De raad wordt voorgesteld om het "Besluit bindend advies gemeente Dronten" met nummer 63448 vast te
stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

1. Wapeninleveractie (VVD, ChristenUnie, D66 en PvdA)
2. Rekenkamerbrief onderzoek oneigenlijk grondgebruik (D66, CDA, LD en GL)

Moties

Titel
Rekenkamerbrief onderzoek oneigenlijk grondgebruik
Wapeninleveractie