Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 7 januari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een digitale commissievergadering.
Deze is hieronder via de livestream te volgen.

Mocht u willen inspreken, meld u zich dan tijdig bij de griffie via griffie@dronten.nl, dan wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2020 vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1. VVD over vaccineren

De SP wil naar aanleiding van onderstaande brieven met de overige fracties en het college van gedachten wisselen over de aangekondigde verplaatsing van het beeld de Polderpioniers. College en overige fracties kunnen zich a.d.h.v. de vragen van de SP in het agenderingsverzoek voorbereiden.

Portefeuillehouder: Wethouders Korting & Van Amerongen

Aanmeldingen spreekrecht:
- mevrouw G. Rozendaal-Van der Horst (zie bijlage 'inspraakreactie Polderpioniers aan de Helling')
- de heer I. Meijer (namens initiatiefgroep Heuvelpark)

Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks is door het college een tijdlijn rondom de besluitvorming van het college tot nu toe aangeleverd.
Tevens heeft het college gereageerd op de vragen die door de fractie van de SP zijn gesteld in het agenderingsverzoek. Beide zijn hieronder te raadplegen als extra bijlagen.

De raad wordt voorgesteld:
1. De Nota Reserves en Voorzieningen 2020 vast te stellen;
Met het vaststellen van deze nota komt de oude Nota Reserves en Voorzieningen uit 2016 te
vervallen.
2. In te stemmen met het opheffen van een aantal bestemmingsreserves en voorzieningen:
2a. Hieronder is een aantal reserves benoemd die kunnen vrijvallen. Het restantbedrag wordt
toegevoegd aan de Algemene reserve.
- Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018
- Bestemmingsreserve knelpunten inburgering
Per saldo aframing van € 222.037 ten gunste van de Algemene Reserve
2b. Onderstaande reserves zijn bij eerdere rapportages/ besluiten opgeheven, ze worden voor de
volledigheid opnieuw genoemd; dit heeft geen financiële consequenties:
- Bestemmingsreserve asbestsanering gemeentelijke gebouwen
- Bestemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten
- Bestemmingsreserve ICT
- Bestemmingsreserve Bijdrage N23/N305/Passage Dronten
- Bestemmingsreserve onderwijsstation
- Voorziening eigen risico personeel
- Voorziening renovatie openbare verlichting
3. Aframing van de stand van de reserve/ voorziening in verband met diverse
ontwikkelingen:
Bestemmingsreserve De Reest aframing van € 113.209 ten gunste van de Algemene Reserve
4. In te stemmen met het wijzigen van de naam van de bestemmingsreserve:
Oude tenaamstelling: Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord wijzigt in:
Bestemmingsreserve kap.lasten Aat de Jonge Zwembad.
5. In te stemmen met het instellen van de onderstaande nieuwe bestemmingsreserve:
- Bestemmingsreserve overlopende werken boekjaar (projecten) (boeknummer 7010105)
6. De financiële effecten te verwerken in de Jaarstukken 2020 en als derde wijziging in de
Programmabegroting 2021

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

De fracties van GroenLinks en het CDA hebben onderstaand agenderingsverzoek ingediend. Doel van de bespreking is het stellen van aanvullende vragen over de overwegingen van het college om op deze wijze uitvoering te geven aan het aangenomen GroenLinks, CDA, VVD en Leefbaar Dronten amendement van 2016 en het onderzoeken van de actuele mening van de raad over een uitkijktoren bij de Reevesluis.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Bijgevoegd zijn twee raadsinformatiebrieven waar naar wordt verwezen in de beantwoording.

De raad wordt voorgesteld:
De bestuurlijke startnotitie over de integrale visie op de leefomgeving vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester J.P. Gebben

Het Presidium heeft gevraagd deze startnotitie eveneens te bespreken in de werkgroep Omgevingswet (14 januari).