Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2020 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

De fractie van de ChristenUnie heeft een agenderingsverzoek inzake wandel en fietsroutes ingediend.
De fractie van de SP heeft een agenderingsverzoek inzake 2e ontsluiting Kruidenwijk Dronten. NB. Er wordt door de fractie nog aangegeven wélke brieven zij precies wensen te bespreken.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. CDA inzake pilot grootschalig testen
2. CDA inzake stijging aantal faillissementen
3. CDA inzake aanstaande avondklok
4. VVD inzake veiligheid ondernemer
5. GroenLinks inzake Hanzeweg

De raad wordt voorgesteld:
1. De Nota Reserves en Voorzieningen 2020 vast te stellen;
Met het vaststellen van deze nota komt de oude Nota Reserves en Voorzieningen uit 2016 te
vervallen.
2. In te stemmen met het opheffen van een aantal bestemmingsreserves en voorzieningen:
2a. Hieronder is een aantal reserves benoemd die kunnen vrijvallen. Het restantbedrag wordt
toegevoegd aan de Algemene reserve.
- Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018
- Bestemmingsreserve knelpunten inburgering
Per saldo aframing van € 222.037 ten gunste van de Algemene Reserve
2b. Onderstaande reserves zijn bij eerdere rapportages/ besluiten opgeheven, ze worden voor de
volledigheid opnieuw genoemd; dit heeft geen financiële consequenties:
- Bestemmingsreserve asbestsanering gemeentelijke gebouwen
- Bestemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten
- Bestemmingsreserve ICT
- Bestemmingsreserve Bijdrage N23/N305/Passage Dronten
- Bestemmingsreserve onderwijsstation
- Voorziening eigen risico personeel
- Voorziening renovatie openbare verlichting
3. Aframing van de stand van de reserve/ voorziening in verband met diverse
ontwikkelingen:
Bestemmingsreserve De Reest aframing van € 113.209 ten gunste van de Algemene Reserve
4. In te stemmen met het wijzigen van de naam van de bestemmingsreserve:
Oude tenaamstelling: Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord wijzigt in:
Bestemmingsreserve kap.lasten Aat de Jonge Zwembad.
5. In te stemmen met het instellen van de onderstaande nieuwe bestemmingsreserve:
- Bestemmingsreserve overlopende werken boekjaar (projecten) (boeknummer 7010105)
6. De financiële effecten te verwerken in de Jaarstukken 2020 en als derde wijziging in de
Programmabegroting 2021

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De heer drs. H. de Looper, geboren op 29 december 1961, te benoemen tot lid van de Raad
van Toezicht van Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen.

Portefeuillehouder: wethouder P. van Bergen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. de door het college op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet jo. artikel 10
lid 2b en 2g wet openbaarheid bestuur opgelegde geheimhoudingsplicht op voorstel nummer
B20.002972 en concept-besluit nummer B20.002973 te bekrachtigen;
2. de geheimhouding te laten vervallen op het moment dat het genoemde besluit in werking
treedt.

Portefeuillehouder: Presidium

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Het Plan van Aanpak Transitievisie Warmte (bijlage 3) vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Amerongen

De fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, D66, de ChristenUnie en Leefbaar Dronten hebben de motie participatie warmtevisie ingediend.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Particpatie warmtevisie

De raad wordt voorgesteld de bestuurlijke startnotitie over de integrale visie op de leefomgeving vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester J.P. Gebben

Resultaat stemming

De fractie van Leefbaar Dronten heeft de motie ruimte voor ondernemers ingediend.