Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 8 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal via StarLeaf
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Deze vergadering is digitaal en te volgen via de livestream hieronder.

Indien u wenst in te spreken op één van de geagendeerde onderwerpen kunt u zich melden bij de Raadsgriffie via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd het korte verslag van de vergadering van 11 maart vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

Het college heeft op 6 april aanvullende informatie aangeboden zoals gevraagd naar aanleiding van de commissiebehandeling van 11 maart. Deze raadsinformatiebrief is toegevoegd aan de agenda.

De raad wordt voorgesteld:
I. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid (D1004)’ (plan
ID: NL.IMRO.0303.D1004-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1e Wro gewijzigd vast te
stellen.
II. Het exploitatieplan ‘Swifterbant-Zuid 2020’ (plan ID: NL.IMRO.0303.D1004EP-VA01) op
grond van artikel 6.12 lid 1 Wro gewijzigd vast te stellen.
III. Het beeldkwaliteitsplan Swifterbant-Zuid “Waar duin en polder samenkomen” gewijzigd
vast te stellen.
IV. Ter borging van de ruimtelijke kwaliteit op van het beeldkwaliteitsplan een Ruimtelijk
Kwaliteitsteam in te stellen met de volgende taken en samenstelling (zie raadsvoorstel).
V. Het stedenbouwkundig plan vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van
Swifterbant-Zuid.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandelwijze:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Aanmeldingen spreekrecht:
- mevrouw S. ten Cate

Bijlagen

De fracties van Leefbaar Dronten heeft een agenderingsverzoek inzake het Hondenuitvoeringsbeleidsplan ingediend. Doel van bespreking is het bespreken van het opleggen van het aanlijn- en muilkorf gebod en het gebrek aan inzicht bespreken in de concentratie honden in de verschillende dorpen en wijken.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandelwijze: twee termijnen

De fractie van de VVD heeft onderstaand agenderingsverzoek ingediend bij Raadsinformatiebrief procesnotitie omgevingsplan. Doel van bespreking is de beleidskeuzes te bespreken, inzicht te krijgen in de voor- en nadelen bij die beleidskeuzes en de rol van de raadswerkgroep in deze processen aan de orde te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

behandelwijze: twee termijnen