Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats en is te volgen via de webcast.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 25 november vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

1. D66 inzake communicatie Swifterbant Zuid

De raad wordt voorgesteld:
1. De begrotingswijzigingen (82799), voortvloeiend uit de septembercirculaire 2021 en de beschikkingen 2021 en 2022 Bijstandsuitkeringen vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld
- de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

De verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dronten 2022 vast te stellen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

1. De ter inzage gelegde geheime herziene grondexploitatie Dronten West Centrum
(plannummer 015), met bijbehorende financiële paragraaf, vast te stellen;
2. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie De Havenkade 2e fase (plannummer
129), met bijbehorende financiële paragraaf, vast te stellen;
3. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie De Graafschap 2e fase (plannummer
232), met bijbehorende financiële paragraaf, vast te stellen;
4. De grondexploitaties genoemd in besluit 1 t/m 3 op te nemen en te verwerken in de
jaarrekening 2021 en perspectiefnota 2022.

Wethouder: wethouders van Amerongen/Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

  1. Geen zienswijze in te dienen en de voorgelegde begrotingswijzigingen 2021
  2. In te stemmen met de zienswijzebrief (doc. nr. 56611) die het college heeft verstuurd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met bijgevoegde ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het afwijken van het bestemmingsplan “Dronten- De Lage Vaart e.o. (2030)” ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schakelhal aan de Dronterweg 19 te Dronten (kenmerk OV2021-1275);
2. de ontwerp vvgb en onderliggende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
3. dat de vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode wordt geacht te zijn verleend, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht op de ontwerp vvgb;

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 voor de gemeente Dronten vast te
stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt ten aanzien van de aanbevelingen die de Rekenkamer doet
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld de nota "Participatiebeleid binnen de Omgevingswet" met nummer 66319 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Het instellen van een bestemmingsreserve Covid-19 op basis van het in bijlage A
bijgevoegde instellingsbesluit behorend bij raadsbesluit 43365;
2. De bestemmingsreserve Covid-19 te voeden met de inkomsten van de in 2021 van
het Rijk ontvangen steunpakketten ad € 1.806.490 alsmede het saldo van € 448.171
(zie Raadsinformatiebrief 44203) betreffende de in 2020 van het Rijk ontvangen
steunpakketten en de gemaakte kosten in relatie tot Covid-19;
3. De in 2021 gemaakte kosten in relatie tot Covid-19 ad € 907.879,- (zie bijlage B) ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en de begroting 2021 hierop
aan te passen;
4. Het college te mandateren per maatregel/aanvraag voor directe kosten Covid-19
maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen en deze bedragen te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Covid-19. De maatregel past binnen bestaande wet- en
regelgeving.
5. De te verwachten verminderde toeristenbelasting voor het belastingjaar 2021 ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en indien vanuit het Rijk
compensatie wordt ontvangen voor de gederfde inkomsten deze inkomsten te
doteren aan de bestemmingsreserve Covid-19;
6. Het college opdracht te geven door middel van voortgangsrapportages en / of
reguliere P&C stukken inzicht te laten geven in de kosten en uitvoering van de
maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit
het Rijk, de door B&W gemandateerde besluiten en, indien noodzakelijk, een voorstel
voor ophoging van de reserve voor te leggen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld de Legesverordening 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Amerongen

Er is een amendement ingediend door PvdA, SP en GroenLinks over de exploitatievergunning.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Exploitatievergunning aangepast verwijzing APV

1. Motie actieplan knelpunten wonen (CDA, ChristenUnie, D66, PvdA , SP, VVD, Leefbaar Dronten en GroenLinks)

Moties

Titel
Actieplan Knelpunten Wonen