Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

woensdag 12 mei 2021

19:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Deze vergadering is digitaal en te volgen via de livestream hieronder.

Indien u wenst in te spreken op één van de geagendeerde onderwerpen kunt u zich melden bij de Raadsgriffie via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2021 vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

Om richting te geven aan het standpunt van het college over de huisvesting van maximaal 300
arbeidsmigranten aan de Rietweg 3-3A, legt het college de volgende vragen aan de raad voor:
1. Welke grondhouding wenst de raad aan te nemen ten aanzien van het principe
verzoek om aan de Rietweg 3 – 3A huisvesting voor maximaal 300 arbeidsmigranten
te realiseren?
2. Welke randvoorwaarden/ uitgangspunten wil de raad mogelijk meegeven aan de
realisatie van dit principe verzoek?
3. Welke motivering heeft de raad als de raad niet wenst mee te werken aan het principe
verzoek?

Portefeuillehouder: wethouder P. van Bergen

Behandelwijze:
Introductie voorzitter
Eerste ronde langs de fracties, geven reactie op de consultatiepunten
Reactie college
Indien nodig tweede ronde langs de fracties
Afronding

Schriftelijke inspraakreactie: Belangengroep Plan Rietweg Dronten

De raad wordt voorgesteld:
De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 vast te stellen

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Behandelwijze:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

De raad wordt voorgesteld:
1. Een taakstellend bouwkrediet van € 4.807.511,00 beschikbaar te stellen voor de vervangende
nieuwbouw van de praktijkschool in Dronten;
2. de uit de investering voor de praktijkschool voortvloeiende kapitaallasten (een gemiddelde
kapitaallast van € 162.000,-- op jaarbasis), te dekken uit de bestemmingsreserve
accommodatiebeleidsplan;
3. de bijgevoegde begrotingswijziging nummer 14171 vast te stellen.

Portefeuillehouders: wethouder P. van Bergen en wethouder A. van Amerongen

Behandelwijze:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

De PvdA heeft onderstaand agenderingsverzoek ingediend om de Raadsinformatiebrief van het college inzake het intrekken beleidsregel tweede bedrijfswoning te bespreken. Doel van de bespreking is om vooruit te kijken wanneer het college nieuwe beleidsregels vaststelt en terug te kijken om te zien wat hiervan geleerd kan worden.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandelwijze:
twee termijnen

De raad wordt voorgesteld:
I. Op de zienswijzen te beslissen zoals is opgenomen in bijlage l -de zienswijzennota- bij dit
besluit;
II. Het bestemmingsplan ‘Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002)’, met inachtneming van bijlage l -de
zienswijzennota-, gewijzigd vast te stellen;
III. Geen exploitatieplan voor het onder lI genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Aan de raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV);
2. Kennis te nemen van de voorgenomen 1e Begrotingswijziging 2021 van de OFGV;
3. Geen zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken naar aanleiding van de 1e
Begrotingswijziging 2021;
4. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de OFGV;
5. Een zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken naar aanleiding van de Ontwerpbegroting
2022;
6. De OFGV per bijgaande brief (kenmerk: U21.002843/VHV/JW) hierover te informeren;
7. Kennis te nemen van de nieuwe stemverdeling.

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
I. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van GBLT
II. Kennis te nemen van de GBLT Kadernotitie 2022
III. Kennis te nemen van de GBLT Ontwerpbegroting 2022
IV. Kennis te nemen van de GBLT Begrotingswijziging 2021
V. Geen zienswijze op de GBLT Ontwerpbegroting 2022 en de Begrotingswijziging 2021
in te dienen en akkoord te gaan met de conceptbrief (nummer U21.002989), zoals het
college voornemens is te verzenden aan het Algemeen Bestuur van GBLT

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen