Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Oordeelsvormende vergadering

donderdag 2 december 2021

19:30 - 20:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een digitale oordeelsvormende vergadering. Er is geen mogelijkheid voor publiek om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune. U wordt verzocht de vergadering via de stream te volgen.

Onderstaande tijd is de maximale behandeltijd.

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld:
1. Het instellen van een bestemmingsreserve Covid-19 op basis van het in bijlage A
bijgevoegde instellingsbesluit behorend bij raadsbesluit 43365;
2. De bestemmingsreserve Covid-19 te voeden met de inkomsten van de in 2021 van
het Rijk ontvangen steunpakketten ad € 1.806.490 alsmede het saldo van € 448.171
(zie Raadsinformatiebrief 44203) betreffende de in 2020 van het Rijk ontvangen
steunpakketten en de gemaakte kosten in relatie tot Covid-19;
3. De in 2021 gemaakte kosten in relatie tot Covid-19 ad € 907.879,- (zie bijlage B) ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en de begroting 2021 hierop
aan te passen;
4. Het college te mandateren per maatregel/aanvraag voor directe kosten Covid-19
maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen en deze bedragen te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Covid-19. De maatregel past binnen bestaande wet- en
regelgeving.
5. De te verwachten verminderde toeristenbelasting voor het belastingjaar 2021 ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en indien vanuit het Rijk
compensatie wordt ontvangen voor de gederfde inkomsten deze inkomsten te
doteren aan de bestemmingsreserve Covid-19;
6. Het college opdracht te geven door middel van voortgangsrapportages en / of
reguliere P&C stukken inzicht te laten geven in de kosten en uitvoering van de
maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit
het Rijk, de door B&W gemandateerde besluiten en, indien noodzakelijk, een voorstel
voor ophoging van de reserve voor te leggen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college