Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Oordeelsvormende vergadering

donderdag 2 december 2021

19:30 - 20:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een digitale oordeelsvormende vergadering. Er is geen mogelijkheid voor publiek om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune. U wordt verzocht de vergadering via de stream te volgen.


Onderstaande tijd is de maximale behandeltijd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het instellen van een bestemmingsreserve Covid-19 op basis van het in bijlage A
  bijgevoegde instellingsbesluit behorend bij raadsbesluit 43365;
  2. De bestemmingsreserve Covid-19 te voeden met de inkomsten van de in 2021 van
  het Rijk ontvangen steunpakketten ad € 1.806.490 alsmede het saldo van € 448.171
  (zie Raadsinformatiebrief 44203) betreffende de in 2020 van het Rijk ontvangen
  steunpakketten en de gemaakte kosten in relatie tot Covid-19;
  3. De in 2021 gemaakte kosten in relatie tot Covid-19 ad € 907.879,- (zie bijlage B) ten
  laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en de begroting 2021 hierop
  aan te passen;
  4. Het college te mandateren per maatregel/aanvraag voor directe kosten Covid-19
  maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen en deze bedragen te onttrekken aan de
  bestemmingsreserve Covid-19. De maatregel past binnen bestaande wet- en
  regelgeving.
  5. De te verwachten verminderde toeristenbelasting voor het belastingjaar 2021 ten
  laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en indien vanuit het Rijk
  compensatie wordt ontvangen voor de gederfde inkomsten deze inkomsten te
  doteren aan de bestemmingsreserve Covid-19;
  6. Het college opdracht te geven door middel van voortgangsrapportages en / of
  reguliere P&C stukken inzicht te laten geven in de kosten en uitvoering van de
  maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit
  het Rijk, de door B&W gemandateerde besluiten en, indien noodzakelijk, een voorstel
  voor ophoging van de reserve voor te leggen.


  Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen


  Behandeling:
  - Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
  - Vrij debat voor fracties onderling en met het college

 3. 3
  Sluiting