Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 23 september 2021

19:30 - 20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
P.L.A. Vermast
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.
Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream te volgen. Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:15:39 - 00:16:44 - P. Vermast

De commissie wordt gevraagd de korte verslagen van de vergaderingen van 1 en 2 september 2021 vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1. CDA inzake kruising Biddingringweg - Dronterweg

00:16:45 - 00:18:10 - W.A. Wever
00:18:11 - 00:18:13 - P. Vermast
00:18:14 - 00:20:05 - I.A. Korting
00:20:07 - 00:21:22 - W.A. Wever
00:21:25 - 00:21:34 - I.A. Korting
00:21:36 - 00:21:39 - P. Vermast
00:21:40 - 00:22:47 - R. Raterink
00:22:48 - 00:22:56 - P. Vermast
00:22:57 - 00:23:03 - I.A. Korting
00:23:04 - 00:24:10 - P. Vermast

Aanleiding voor de fractie van de ChristenUnie om dit onderwerp te agenderen:
"Gedurende de huidige raadsperiode is onze fractie gewezen op verschillende situaties waar voetgangers en fietsers bij het oversteken van 50 km wegen problemen ervaren. Naast
ingekomen stukken over de oversteek van de Oeverloper en van de Gildemeesterdreef, zijn ook oversteken van de Baan, de Oldebroekerweg, de Fazantendreef, het Gangboord en de Zuid onder onze aandacht gebracht. Het beeld is steeds hetzelfde: oversteken voelt onveilig, met name voor kinderen tijdens de ochtendspits."

De fractie wil met de commissie en het college in gesprek over het functioneren van het beleid m.b.t. oversteken van 50 km wegen.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Behandeling: twee termijnen

00:24:11 - 00:27:40 - L.W.J. Degenhardt
00:27:40 - 00:27:48 - P. Vermast
00:27:48 - 00:28:34 - W.A. Wever
00:28:36 - 00:29:03 - R. Raterink
00:29:06 - 00:30:12 - J.N. Ammerlaan
00:30:14 - 00:33:15 - D. van Baal
00:33:18 - 00:33:59 - F. Rietveld
00:34:01 - 00:36:31 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:36:40 - 00:39:39 - E.N. Sjoers
00:39:40 - 00:39:48 - P. Vermast
00:39:50 - 00:46:41 - I.A. Korting
00:46:42 - 00:46:46 - Ambtelijke Ondersteuning
00:46:46 - 00:46:46 - P. Vermast
00:46:56 - 00:48:25 - L.W.J. Degenhardt
00:48:34 - 00:49:08 - R. Raterink
00:49:12 - 00:49:13 - P. Vermast
00:49:13 - 00:49:33 - J.N. Ammerlaan
00:49:35 - 00:50:33 - D. van Baal
00:50:34 - 00:50:52 - F. Rietveld
00:50:55 - 00:51:32 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:51:35 - 00:51:54 - E.N. Sjoers
00:51:54 - 00:52:01 - P. Vermast
00:52:01 - 00:52:07 - I.A. Korting
00:52:09 - 00:53:09 - Ambtelijke Ondersteuning
00:53:09 - 00:53:10 - P. Vermast
00:53:11 - 00:54:29 - I.A. Korting
00:54:30 - 00:55:41 - P. Vermast

De raad wordt voorgesteld:
I. Kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) vastgestelde ‘Jaarstukken 2020
OFGV’. Deze zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring;
II. Kennis te nemen van de brief van de OFGV (Jaarstukken 2020 en bestemming
Jaarrekeningresultaat 2020, met kenmerk 2021 OFGV mdu09) met een voorstel ten
aanzien van de bestemming van het Jaarrekeningresultaat 2020 inclusief de
gelegenheid om daarop zienswijzen kenbaar te maken;
III. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgestelde
bestemming Jaarrekeningresultaat 2020 en de terugbetaling van € 8.851 op basis van
een verdeelsleutel in 2020 van 7,26% financieel te verantwoorden in de Jaarstukken
2021;
IV. Kennis te nemen van de ‘1e
 Begrotingswijziging 2021 OFGV’ die op 16 juni 2021 is
vastgesteld;
V. Kennis te nemen van de ‘Begroting 2022 OFGV’ die op 16 juni 2021 is vastgesteld;
VI. Kennis te nemen van de ‘1e
 begrotingswijziging 2022’ van de OFGV (briefkenmerk:
2021 OFGV mdu15) inclusief de gelegenheid om daarop zienswijzen kenbaar te
maken;
VII. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘1e
 begrotingswijziging
2022’;
VIII. De brief met documentnummer 33259, die het college onder voorbehoud van
goedkeuring van uw raad heeft ingediend bij de OFGV, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen