Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 oktober 2020

19:30 - 23:00
Locatie

StarLeaf

Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden en is te volgen op www.dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3.a
  Afscheid van mevrouw B. Berghorst-Ruitenberg als raadslid
 4. 4

  De raad wordt voorgesteld de heer J. (Jelger) Medema te benoemen tot burgerraadslid voor de fractie van de
  ChristenUnie.

 5. 5

  De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 17 september 2020 vast te stellen.

 6. 6

  Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.


  Agenderingsverzoek CDA m.b.t. stuk B-05 - reactie bewoners inzake oneigenlijk grondgebruik gemeentegrond

  Bijlagen

 7. 7

  Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

 8. 8
  Lijst met akkoordstukken (besluiten zonder bespreking)
 9. 8.a

  De raad wordt voorgesteld:
  een bedrag van € 30.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve sportaccommodaties &
  sportattributen met als doel het verstrekken van een subsidie van € 30.000 aan de Rugbyclub
  Dronten ten behoeve van de accommodatie van genoemde vereniging aan de Educalaan 29
  (medegebruik sportpark AsvDronten voetbal).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (4), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (7), Fractie SP (2)
 10. 8.b

  De raad wordt voorgesteld:
  1. de heer M.J. Ouwejan MA met terugwerkende kracht tot en met 9 juli 2020 aan te wijzen
  als Functionaris Gegevensbescherming.
  2. Het college mandaat te verlenen de Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (4), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (7), Fractie SP (2)
 11. 8.c

  De raad wordt voorgesteld:
  I. Het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2019 vast te stellen;
  II. Dat het college de toezichtinformatie over Ruimtelijke Ordening 2019 in een brief aanbiedt
  aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (4), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (7), Fractie SP (2)
 12. 9

  De raad wordt onder meer voorgesteld de aanbevelingen gericht aan raad en college over te nemen en het college te verzoeken de raad rond het einde van het jaar te informeren over de implementatie ervan.


  Portefeuillehouders: wethouder Korting en (de heer Vermast (voorzitter Presidium))


  -Motie SEA-groepen (Leefbaar Dronten)
  -Schriftelijke inspraakreactie: OVDD op berichtgeving over SEA groepen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (4), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (7), Fractie SP (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement informatievoorziening opvolging rekenkamerrapport

  Moties

  Titel
  Motie SEA groepen
 13. 10

  De raad wordt voorgesteld:
  I. Op de zienswijzen te beslissen, zoals opgenomen in de 'Nota van Beantwoording
  Hoofdbesluiten N307 Roggebot-Kampen', voor zover deze betrekking hebben op het
  bestemmingsplan ‘Dronten – N307 Roggebotcomplex (8091)’;
  II. Het bestemmingsplan ‘Dronten – N307 Roggebotcomplex (8091)’ op grond van artikel
  3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke ordening met inachtneming van de 'Nota van
  Beantwoording Hoofdbesluiten N307 Roggebot-Kampen' gewijzigd vast te stellen;
  III. Het ‘Beeldkwaliteitsplan IJsseldelta Fase II Onderdeel N307’ vast te stellen conform
  bijgaand raadsbesluit;
  IV. geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen.


  Portefeuillehouder: wethouder Siepel


  Bij het voorstel zijn vele bijlage opgenomen. Geadviseerd wordt om de navolgende bijlagen ten minste bij het voorstel te betrekken:

  • Nota van Beantwoording zienswijzen ambtshalve wijzigingen hoofdbesluiten N307 Roggebot-Kampen
  • Planregels
  • Toelichting bestemmingsplan
  • Verbeelding
   - Projectplan Waterwet verwijdering Roggebotsluis (o.a. maatregelen aan afmeervoorziengen en Verenigingshaven)

  De overige bijlagen zijn onderdeel van het bestemmingsplan, maar kunnen meer als informatief / achtergrondinformatie worden beschouwd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (4), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (7), Fractie SP (2)

  Bijlagen

  Moties

  Titel
  Motie bushalte Roggebot

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan N307- Roggebotcomplex --- geluidseffecten Vossemeerdijk
  Bestemmingsplan N307- Roggebotcomplex --- Situatieschets rond AZC
 14. 11

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Voornemens te zijn de ja-ja sticker in te voeren, volgens het Amsterdamse model
  waarbij huis-aan-huis bladen uitgezonderd zijn;
  2. Het college opdracht te geven om de invoering nader uit te werken, rekening
  houdend met een correcte overgangstermijn en de overige juridische
  randvoorwaarden zoals gesteld in RIB U.20005163 en dit voor de zomer van 2021
  voor te leggen aan de raad;
  3. Eenmalig t.l.v. de algemene reserve budget beschikbaar te stellen vanuit de gemeentebegroting 2021 ter dekking van de incidentele kosten (geraamd op 63.148 euro) en het college te verzoeken de bijbehorende begrotingswijziging bij het in beslispunt 2 genoemde invoeringsvoorstel aan de raad voor te leggen;
  4. Het college opdracht te geven de structurele kosten nader te onderzoeken, deze tot een minimum te beperken en mee te nemen in het traject van het grondstoffenbeleidsplan.


  UPDATE 22 oktober 2020 door indiener, D. van Baal:
  Het beslispunt over de structurele kosten is gewijzigd. In plaats van nu een raming op te nemen kiezen we ervoor dit nader te laten onderzoeken. De structurele kosten zijn op dit moment namelijk nog erg lastig in te schatten. De structurele kosten worden vervolgens meegenomen in het traject van het grondstoffenbeleidsplan. Hier hebben we de kans dit integraal te bekijken, bovendien zijn er synergievoordelen mogelijk met andere onderdelen uit dit grondstoffenbeleidsplan.
  De incidentele kosten worden geraamd op € 63.148. Deze komen voor het begrotingsjaar 2021 ten laste van de algemene reserve. Het college wordt gevraagd de bijbehorende begrotingswijziging aan de raad voor te leggen tegelijkertijd met het uitgewerkte plan.

  Moties

  Titel
  Opt-in systeem voor drukwerk in grondstoffenbeleidsplan

  Toezeggingen

  Titel
  Opt-in systeem voor drukwerk als optie in Grondstoffenbeleidsplan
 15. 12

  1. Motie regenboogfontein (GroenLinks, D66)

  Moties

  Titel
  Motie Regenboogfontein
 16. 13
  Sluiting