Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 11 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
P.M.R. Duvekot
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats. De livestream is hieronder te volgen.

Mocht u willen inspreken op één van de agendapunten kunt u zich daarvoor melden bij de griffie via griffie@dronten.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2021 vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1. De SP heeft actuele vragen ingediend inzake stembureaus. Op verzoek van de indiener zijn de vragen door het college schriftelijk beantwoord, daarmee komen de vragen tijdens de vergadering niet meer aan de orde.
2. VVD - stembureaus 15 en 16 maart
3. GL - Belastinguitstel ondernemers

De raad wordt voorgesteld:
I. Op de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen te beslissen, zoals is opgenomen in bijlage 1
behorend bij dit besluit;
II. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001)’ (plan ID:
NL.IMRO.0303.D5001-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke
ordening gewijzigd vast te stellen;
III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Namens de heren Huisman, Grovenstein, Boer, Oordt, Slootweg spreekt dhr. Van der Beek in.

Behandeling:
- Korte pitch portefeuillehouder
- Maximaal twee politieke vragen per fractie aan het college
- Vragen en debat fracties onderling
- Afronding

Als extra bijlage is de raadsinformatiebrief Voortgang Nieuwe Natuur bijgevoegd. Deze raadsinformatiebrief maakt geen onderdeel uit van het raadsvoorstel.

De raad wordt voorgesteld:
I. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid (D1004)’ (plan
ID: NL.IMRO.0303.D1004-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1e Wro gewijzigd vast te
stellen.
II. Het exploitatieplan ‘Swifterbant-Zuid 2020’ (plan ID: NL.IMRO.0303.D1004EP-VA01) op
grond van artikel 6.12 lid 1 Wro gewijzigd vast te stellen.
III. Het beeldkwaliteitsplan Swifterbant-Zuid “Waar duin en polder samenkomen” gewijzigd
vast te stellen.
IV. Ter borging van de ruimtelijke kwaliteit op van het beeldkwaliteitsplan een Ruimtelijk
Kwaliteitsteam in te stellen met de volgende taken en samenstelling (zie raadsvoorstel).
V. Het stedenbouwkundig plan vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van
Swifterbant-Zuid.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandeling:
- Korte pitch portefeuillehouder
- Maximaal twee politieke vragen per fractie aan het college
- Vragen en debat fracties onderling
- Afronding

Aanmeldingen spreekrecht:
- (1) mevrouw S. ten Cate (zie bijlage 'inspraakreactie omwonenden en ondernemers Swifterbant');
- (2) de heer A. Michielsen (zie bijlage 'LTO Noord en Cumela ‘Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid’ - herinrichting Biddingweg Swifterbant').

Toezeggingen

Titel
Bestemmingsplan woningbouwlocatie Swifterbant Zuid

De raad wordt voorgesteld:
1. Om samen met het college van burgemeester en wethouders een zienswijze in te dienen op
de Ontwerp vergunningsaanvraag voor de NV Luchthaven Lelystad (natuurvergunning);
2. Geen wensen of bedenkingen toe te voegen aan de concept-zienswijze op de Ontwerp
vergunningsaanvraag, zoals u die onder bijlage 1 aantreft.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Behandeling:
- Korte pitch portefeuillehouder
- Maximaal twee politieke vragen per fractie aan het college
- Vragen en debat fracties onderling
- Afronding

Onderstaand agenderingsverzoek is ingediend door de fractie van ChristenUnie.

In de Structuurvisie Dronten 2030 wordt het belang genoemd
van het aanleggen van (recreatieve) wandel- en fietsroutes die
de drie kernen met het buitengebied verbinden. De beslissing
van het college om de fietsroute Biddinghuizen – Oostrand niet
verder uit te werken, in combinatie met de eerdere beslissing om
ook de fietsverbinding tussen Dronten en Swifterbant te laten
schieten leidt bij de fractie van de ChristenUnie tot zorgen of de
gemeente haar doelen op dit punt nog wel gaat halen.

Doel van de bespreking is om na te gaan of de door de raad beoogde doelen nog steeds
behaald gaan worden. en in hoeverre hier actie vanuit de raad noodzakelijk is.
Op verzoek van het college is ook de beantwoording van de art. 33 vragen van GroenLinks inzake het fietsknooppuntennetwerk toegevoegd als bijlage.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Behandeling: Twee termijnen

Toezeggingen

Titel
Aanvullende mogelijkheden verkennen voor wandel-en fietsroutes.

De raad wordt voorgesteld:
1. De budget- en kredietoverhevelingen 2020 vast te stellen;
2. De overgehevelde budgetten van € 6.687.280 middels een begrotingswijziging
beschikbaar te stellen voor 2021 en verder;
3. Voor de lopende investeringen een bedrag van € 9.328.775 beschikbaar te houden voor
2021 en verder.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het Bestedingsplan zorglandschap Wmo 2020-2026 ter
uitwerking van de lokale opgave zoals vastgelegd in het Regionaal kader
zorglandschap 2020-2026.
2. In principe worden wijzigingen over de voortgang meegenomen in de reguliere
planning en control cyclus.
3. Voor dit doel een bestemmingsreserve “Zorglandschap Wmo 2021-2026” in te
stellen en de reeds ontvangen en begrote ontvangsten vanuit de regionale
begroting overschot beschermd wonen hierin te storten.
4. Het in 2021 nog te ontvangen bedrag Overschot Beschermd Wonen 2020 van
naar verwachting € 387.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve
“Zorglandschap Wmo 2021-2026”.
5. De geplande uitgaven uit het bestedingsplan te onttrekken aan de ingestelde
bestemmingsreserve.
6. De toekomstige regionale overschotten Beschermd Wonen te storten in de
bestemmingsreserve.
7. Bijgevoegde begrotingswijziging nr 13655 vast te stellen onder voorbehoud van
het goedkeuren door de Raad van de overheveling van € 1.314.000 naar 2021 en
het bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 toevoegen van de in
2020 ontvangen € 160.500 aan de bestemmingsreserve “Zorglandschap Wmo
2021-2026”.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen