Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Beeld- en oordeelsvormende vergadering

donderdag 2 december 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een digitale beeld- en oordeelsvormende vergadering. Er is geen mogelijkheid voor publiek om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune. U wordt verzocht de vergadering via de stream te volgen.
Voor de beeldvormende onderwerpen geldt dat u digitaal kunt meespreken. Meld u zich hiervoor uiterlijk 1 december om 12.00 via griffie@dronten.nl

Onderstaande tijden zijn de maximale behandeltijden, als een onderwerp eerder is afgerond, wordt direct doorgegaan met de volgende.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld:
1. De nota "Participatiebeleid binnen de Omgevingswet" met nummer 66319 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling

De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben onderstaand agenderingsverzoek ingediend inzake Swifterbant-Zuid.
Doel van bespreking van de indienende fracties is duidelijk krijgen waarom het college kiest voor deze oplossingsrichtingen en waarom ze afwijken van eerder gedane toezeggingen als het gaat om het betrekken van de raad voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd. Indruk krijgen van de opvattingen van de andere fracties over bovenstaande.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:

De raad wordt voorgesteld:
1. Het instellen van een bestemmingsreserve Covid-19 op basis van het in bijlage A
bijgevoegde instellingsbesluit behorend bij raadsbesluit 43365;
2. De bestemmingsreserve Covid-19 te voeden met de inkomsten van de in 2021 van
het Rijk ontvangen steunpakketten ad € 1.806.490 alsmede het saldo van € 448.171
(zie Raadsinformatiebrief 44203) betreffende de in 2020 van het Rijk ontvangen
steunpakketten en de gemaakte kosten in relatie tot Covid-19;
3. De in 2021 gemaakte kosten in relatie tot Covid-19 ad € 907.879,- (zie bijlage B) ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en de begroting 2021 hierop
aan te passen;
4. Het college te mandateren per maatregel/aanvraag voor directe kosten Covid-19
maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen en deze bedragen te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Covid-19. De maatregel past binnen bestaande wet- en
regelgeving.
5. De te verwachten verminderde toeristenbelasting voor het belastingjaar 2021 ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve Covid-19 en indien vanuit het Rijk
compensatie wordt ontvangen voor de gederfde inkomsten deze inkomsten te
doteren aan de bestemmingsreserve Covid-19;
6. Het college opdracht te geven door middel van voortgangsrapportages en / of
reguliere P&C stukken inzicht te laten geven in de kosten en uitvoering van de
maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit
het Rijk, de door B&W gemandateerde besluiten en, indien noodzakelijk, een voorstel
voor ophoging van de reserve voor te leggen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college