Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende vergadering 2022-2026

woensdag 25 mei 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
P.L.A. Vermast

Agendapunten

Actuele vragen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via de griffie te zijn ingediend in het format.

De raad wordt voorgesteld:
1. Het gemeentelijk rioleringsplan Dronten 2022-2028, documentnummer 127149, inclusief
 maatregelen en de benodigde middelen vast te stellen;
2. Het tarief vanaf 2023 tot 2028 vast te stellen op € 150,00 per jaar, exclusief inflatie;
3. Bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15705) gemeentelijk rioleringsplan 2022-
 2028, documentnummer 127100, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:

  1. Kennis te nemen van de interbestuurlijke toezichtbrief van de provincie met daarin de beoordeling ‘redelijk adequaat’ over ons archief- en informatiebeheer.
  2. Het Jaarverslag 2020 van HFA vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van de doelstelling van het College dat ons archief- en informatiebeheer per eind 2024 door de Provincie als ‘adequaat’ wordt beoordeeld.

Portefeuillehouder: wethouder

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:
1. Een vrij te besteden budget à € 2.000.000,00 beschikbaar te stellen om de
noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Dronten mogelijk te maken.
2. De begrotingswijziging met nummer 17282 vast te stellen waarin de financiële
gevolgen voor de begroting verwerkt zijn. Hierin wordt uitgegaan van nog te
ontvangen specifieke uitkeringen verstrekt door het Rijk die de uitgaven zullen
dekken.

Portefeuillehouders: wethouder van Bergen en burgemeester Gebben

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de voorgenomen ‘OFGV 2e Begrotingswijziging 2022’;
2. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘2e begrotingswijziging
2022’;
3. ‘Kennis te nemen van de ‘OFGV Ontwerpbegroting 2023’;
4. Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘OFGV Ontwerpbegroting
2023’;
5. In te stemmen met bijgaande brief (nr. 176831) met betrekking de reactie aan de OFGV
als antwoord op haar verzoek om zienswijzen;
6. Tevens kennis te nemen van:
a. de vastgestelde Kadernota 2023 OFGV (AB 09-02-2022);
b. de ‘voorlopige jaarrekening 2021’ van de OFGV