Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 27 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een digitale vergadering die via de website is te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. VVD inzake veiligheid bedrijventerreinen
2. PvdA inzake adviesrapport duurzaam zwembad en buitenrecreatie de Abelen
3. PvdA inzake motie plan van aanpak ontwikkeling Swifterbant-Zuid

De raad wordt voorgesteld:
I. Op de zienswijzen te beslissen zoals is opgenomen in bijlage l -de zienswijzennota- bij dit
besluit;
II. Het bestemmingsplan ‘Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002)’, met inachtneming van bijlage l -de
zienswijzennota-, gewijzigd vast te stellen;
III. Geen exploitatieplan voor het onder lI genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
I. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van GBLT
II. Kennis te nemen van de GBLT Kadernotitie 2022
III. Kennis te nemen van de GBLT Ontwerpbegroting 2022
IV. Kennis te nemen van de GBLT Begrotingswijziging 2021
V. Geen zienswijze op de GBLT Ontwerpbegroting 2022 en de Begrotingswijziging 2021
in te dienen en akkoord te gaan met de conceptbrief (nummer U21.002989), zoals het
college voornemens is te verzenden aan het Algemeen Bestuur van GBLT

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

Aan de raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV);
2. Kennis te nemen van de voorgenomen 1e Begrotingswijziging 2021 van de OFGV;
3. Geen zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken naar aanleiding van de 1e
Begrotingswijziging 2021;
4. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de OFGV;
5. Een zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken naar aanleiding van de Ontwerpbegroting
2022;
6. De OFGV per bijgaande brief (kenmerk: U21.002843/VHV/JW) hierover te informeren;
7. Kennis te nemen van de nieuwe stemverdeling.

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Aan het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten, hierna
werkvoorzieningschap, kenbaar te maken geen aanleiding te zien om een zienswijze te geven
op de programmabegroting 2022 en programmaraming 2023-2025.
2. De concept-jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuillehouder: wethouder P. van Bergen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 GGD Flevoland.
2. Deze zienswijze toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GGD Flevoland
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken van de GGD Flevoland

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Een taakstellend bouwkrediet van € 4.807.511,00 beschikbaar te stellen voor de vervangende
nieuwbouw van de praktijkschool in Dronten;
2. de uit de investering voor de praktijkschool voortvloeiende kapitaallasten (een gemiddelde
kapitaallast van € 162.000,-- op jaarbasis), te dekken uit de bestemmingsreserve
accommodatiebeleidsplan;
3. de bijgevoegde begrotingswijziging nummer 14171 vast te stellen.

Portefeuillehouders: wethouder P. van Bergen en wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 vast te stellen

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld op grond van artikel 25, tweede lid en artikel 86 van de Gemeentewet in
samenhang gelezen met artikel 10, tweede lid onder b, van de Wet openbaarheid
van bestuur, de door het college de aan de u opgelegde geheimhouding ten
aanzien van de geheime ter inzage gelegde grondexploitatie (no.128) “Rikken-De
Noord” en bijbehorende financiële paragraaf behorende bij het raadsvoorstel
B21.000761, te bekrachtigen tot na de aanbesteding van de benodigde
civieltechnische werken.

Resultaat stemming

1. Motie afstoten kunstcollectie gemeente Dronten (GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA)
2. Motie 0-meting windturbines (CDA, PvdA en SP)

Moties

Titel
0-meting windturbines
Afstoten kunstcollectie gemeente Dronten