Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 februari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
P.L.A. Vermast
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden en is hieronder via de live stream te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 21 januari 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

De fractie van GroenLinks heeft een agenderingsverzoek inzake Tiny Houses Dronten ingediend. Deze wordt doorgeleid naar het Presidium.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. CDA inzake stand van zaken MFC Swifterbant
2. VVD inzake bereikbaarheid gemeentelijke informatie

De raad wordt voorgesteld:
I. het controleprotocol 2020, met nummer B20.002960, ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2020 vast te stellen.
II. het normenkader 2020, met nummer B20.002961, ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder A. van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Om met toepassing van artikel 19 aanhef en onder a van de Akte van oprichting Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten (hierna: de Statuten) in te stemmen met de
voorgestelde statuten wijziging door de voorzitter van het college van bestuur van 27 oktober
2020, overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging versie 4 d.d. 26 september 2020.

Portefeuillehouder: wethouder P. van Bergen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
I. Het bestemmingsplan "Dormio Resort Veluwemeer (8031)" op grond van artikel 3.8 lid 1 sub
e Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;
II. Geen exploitatieplan voor het onder I genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
III. het aangepaste beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Bijgevoegd participatieplan “Participatieaanpak Dorpsvisie Ons Swifterbant” vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Resultaat stemming

Per 4-3-2021 is de geheimhouding komen te vervallen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld dhr. T.J.G. Vulink namens de gemeenteraad van Dronten te benoemen als lid van de klankbordgroep van raads- en statenleden van de regio Zwolle.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De bestuurlijke startnotitie ‘Grondstoffenbeleidsplan’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Amendement vaststellen bestuursopdracht op hoofdlijnen (VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, PvdA)
Amendement loslaten uitgangspunt kostendekkendheid (PvdA).

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Loslaten uitgangspunt kostendekkendheid
Vaststellen bestuursopdracht op hoofdlijnen

De raad wordt voorgesteld:
1. Om samen met het college van burgemeester en wethouders een zienswijze op de
Ontwerp-voorkeursbeslissing op de Luchtruimherziening in te dienen bij de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat;
2. Geen wensen of bedenkingen toe te voegen aan de concept-zienswijze op de Ontwerpvoorkeursbeslissing op de Luchtruimherziening, zoals u die onder bijlage 1 aantreft.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Resultaat stemming

Toezeggingen

Titel
Toezenden raadsinformatiebrief

De fracties van Leefbaar Dronten en D66 hebben een motie ruimte voor retailers ingediend.

De CDA-fractie heeft op basis daarvan ter vergadering een aangepaste motie ruimte voor ondernemers voorgesteld. De aanpassingen zijn in de oorspronkelijk motie overgenomen.

Moties

Titel
Ruimte voor onze ondernemers