Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. Vanwege de Corona-maatregelen is de capaciteit op de publieke tribune beperkt. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u de vergadering in het gemeentehuis wil bijwonen, dient u zich aan te melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:25:06 - 00:26:28 - J.P. Gebben

De raad wordt gevraagd de korte verslagen van de vergadering van 1 en 8 juli 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Het Flevolands Archief
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2022-2025 van Het Flevolands
Archief
3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2022-2025 van het
Flevolands Archief

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
I. In te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het 2e wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Flevoland 2017;
II. De voordelige financiële effecten (€ 842.000 in de periode 2021-2026) door het aanpassen van het ingroeimodel van 5 naar 7 jaar te verwerken in de
Voortgangsrapportage 2021.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Artikel 19, lid 5 van het Reglement van Orde van de raad 2017 en andere werkzaamheden
van de raad Dronten te laten vervallen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals
opgegeven in de Voortgangsrapportage 2021;
2. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze Voortgangsrapportage:
 Bestemmingsreserve Dierenweijde
    o Onttrekking - herinrichting Dierenweide € 466.000;
 Bestemmingsreserve Accomodatiebeleid
    o Onttrekking – Opknappen praktijkschool € 399.000;
    o Onttrekking - Herijking van het accomodatiebeleid € 50.000;
 Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021
    o Onttrekking - Subsidie Zuiderzeezwemmers € 2.010.
3. De volgende bijstellingen van investeringskredieten vast te stellen:
 Bijstelling investeringskrediet auto 26 € 27.750;
 Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant groeit € 250.000.
4. De Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
5. Kennis te nemen van de stand van de stelpost éénmalig onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
Dorpsvisie Swifterbant, Droombeeld Swifterbant 2030, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Resultaat stemming

De raad bespreekt de ontstane bestuurlijke situatie n.a.v. het ontslag van wethouder Siepel.

00:35:03 - 00:39:58 - M.A. Witteveen-Rigterink
00:39:59 - 00:40:02 - J.P. Gebben
00:40:03 - 00:41:00 - R. de Maaijer
00:41:01 - 00:41:03 - J.P. Gebben
00:41:04 - 00:44:23 - S.J. Lap
00:44:24 - 00:44:27 - J.P. Gebben
00:44:28 - 00:45:04 - J.N. Ammerlaan
00:45:05 - 00:45:08 - J.P. Gebben
00:45:08 - 00:49:20 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:49:24 - 00:53:17 - P.L.A. Vermast
00:53:18 - 00:53:20 - J.P. Gebben
00:53:20 - 00:57:12 - P. Duvekot
00:57:13 - 00:57:15 - J.P. Gebben
00:57:17 - 01:01:51 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:01:52 - 01:02:09 - J.P. Gebben
01:02:12 - 01:03:37 - J.N. Ammerlaan
01:03:38 - 01:03:41 - J.P. Gebben
01:03:41 - 01:04:33 - R. de Maaijer
01:04:33 - 01:05:03 - P.L.A. Vermast
01:05:04 - 01:05:25 - R. de Maaijer
01:05:26 - 01:05:52 - S.J. Lap
01:05:53 - 01:06:41 - R. de Maaijer
01:06:44 - 01:06:59 - S.J. Lap
01:07:00 - 01:07:03 - R. de Maaijer
01:07:05 - 01:07:07 - J.N. Ammerlaan
01:07:07 - 01:07:09 - J.P. Gebben
01:07:09 - 01:07:21 - J.N. Ammerlaan
01:07:23 - 01:08:07 - P. Duvekot
01:08:08 - 01:08:09 - J.N. Ammerlaan
01:08:09 - 01:08:31 - R. de Maaijer
01:08:31 - 01:08:39 - P. Duvekot
01:08:41 - 01:09:17 - R. de Maaijer
01:09:19 - 01:09:20 - J.P. Gebben
01:09:20 - 01:09:55 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:09:56 - 01:09:58 - J.P. Gebben
01:09:59 - 01:11:16 - R. de Maaijer
01:11:18 - 01:12:29 - J.P. Gebben
01:12:29 - 01:12:37 - S.J. Lap
01:12:37 - 01:12:38 - J.P. Gebben
01:12:38 - 01:12:41 - S.J. Lap
01:12:42 - 01:15:41 - J.P. Gebben
01:15:41 - 01:18:31 - I.A. Korting
01:18:32 - 01:19:17 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:19:17 - 01:20:16 - I.A. Korting
01:20:16 - 01:21:32 - P.L.A. Vermast
01:21:33 - 01:22:01 - I.A. Korting
01:22:02 - 01:22:56 - P.L.A. Vermast
01:22:57 - 01:23:13 - I.A. Korting
01:23:15 - 01:23:35 - J.P. Gebben
01:23:35 - 01:25:42 - S.J. Lap
01:25:48 - 01:27:52 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:27:53 - 01:27:55 - J.P. Gebben
01:27:55 - 01:29:16 - P.L.A. Vermast
01:29:17 - 01:29:18 - J.P. Gebben
01:29:19 - 01:30:28 - P. Duvekot
01:30:30 - 01:30:31 - J.P. Gebben
01:30:32 - 01:33:06 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:33:07 - 01:33:09 - J.P. Gebben
01:33:11 - 01:33:52 - I.A. Korting
01:33:53 - 01:33:59 - J.P. Gebben
01:34:00 - 01:35:14 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:35:14 - 01:35:25 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
overeenkomstig artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet, geen zienswijze of bezwaar in te dienen tegen de oprichting van Stichting Dronten Marketing.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

Toezeggingen

Titel
Tussentijdse evaluatie
01:43:20 - 01:43:44 - J.P. Gebben
01:43:44 - 01:44:49 - J.N. Ammerlaan
01:44:49 - 01:44:55 - J.P. Gebben
01:44:56 - 01:45:50 - G.M.M. Stoker-Dol
01:45:51 - 01:45:56 - J.P. Gebben
01:45:56 - 01:46:28 - F. Rietveld
01:47:31 - 01:47:35 - G.M.M. Stoker-Dol
01:47:36 - 01:48:19 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:

  1. De beleidsnota nieuwe Wet inburgering ‘Inburgeren, Integreren en Participeren 2021 -
    2025', met nummer B21.001518, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

Resultaat stemming

01:49:36 - 01:50:05 - J.P. Gebben
01:50:06 - 01:50:41 - L. Schuiling
01:50:41 - 01:50:42 - J.P. Gebben
01:50:51 - 01:50:56 - L. Schuiling
01:50:56 - 01:50:57 - J.P. Gebben
01:51:09 - 01:51:30 - W.A. Wever
01:52:12 - 01:52:13 - A. van Amerongen
01:53:19 - 01:53:51 - J.P. Gebben
01:53:52 - 01:55:50 - D. Ekkel

De raad wordt voorgesteld:

1. Het beleidsplan windfondsen vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen (waarnemend)

De fracties van het CDA, SP, GroenLinks, Leefbaar Dronten en D66 hebben het amendement periodieke herijking financiële verdeling ingediend (ter vergadering aangepast).

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Periodieke herijking financiële verdeling gebiedsgebonden bijdragen windfondsen
01:55:59 - 01:57:05 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:57:05 - 01:57:06 - J.P. Gebben
01:57:11 - 01:59:15 - A. van Amerongen
01:59:16 - 01:59:25 - J.P. Gebben
01:59:26 - 01:59:55 - D. Ekkel
01:59:55 - 01:59:56 - A. van Amerongen
01:59:56 - 02:00:06 - J.P. Gebben
02:00:06 - 02:00:16 - A. van Amerongen
02:00:16 - 02:01:01 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:01:04 - 02:01:28 - T.J.G. Vullink
02:01:37 - 02:01:44 - M.A. Witteveen-Rigterink
02:01:44 - 02:01:47 - J.P. Gebben
02:01:48 - 02:02:14 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:02:14 - 02:02:38 - J.P. Gebben
02:04:18 - 02:06:52 - P.L.A. Vermast

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument ‘Renovatie Gemeentehuis Dronten’;
2. Vast te stellen dat is voldaan aan de kaders uit het programma van eisen, de
duurzaamheidsdoelen en participatie;
3. Het krediet af te sluiten en de financiële effecten op de kapitaallast te verwerken in de
eerstvolgende voortgangsrapportage.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen (waarnemend)

De fracties van GroenLinks, Leefbaar Dronten, CDA en VVD hebben een amendement aanvulling bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant ingediend.
De fracties het CDA en Leefbaar Dronten hebben de motie evaluatie renovatie gemeentehuis ingediend.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Aanvulling bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant

Moties

Titel
Evaluatie renovatie gemeentehuis
02:06:53 - 02:06:58 - J.P. Gebben
02:06:58 - 02:08:05 - J.N. Ammerlaan
02:08:06 - 02:08:09 - J.P. Gebben
02:08:11 - 02:10:45 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:10:47 - 02:12:42 - P. Duvekot
02:12:42 - 02:12:45 - J.P. Gebben
02:12:46 - 02:12:51 - S.J. Lap
02:12:51 - 02:13:13 - P. Duvekot
02:13:15 - 02:13:20 - J.P. Gebben
02:13:22 - 02:16:54 - S.J. Lap
02:16:54 - 02:16:57 - J.P. Gebben
02:16:58 - 02:18:39 - R. de Maaijer
02:18:41 - 02:18:45 - J.P. Gebben
02:18:45 - 02:19:53 - M.A. Witteveen-Rigterink
02:19:54 - 02:19:57 - J.P. Gebben
02:19:59 - 02:20:33 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:22:41 - 02:22:47 - J.P. Gebben
02:22:53 - 02:26:50 - A. van Amerongen
02:27:12 - 02:28:42 - P.L.A. Vermast
02:28:43 - 02:28:44 - J.P. Gebben
02:28:45 - 02:29:10 - S.J. Lap
02:29:10 - 02:29:14 - J.P. Gebben
02:29:14 - 02:29:31 - S.J. Lap
02:29:35 - 02:30:36 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:30:36 - 02:30:40 - J.P. Gebben
02:30:55 - 02:31:48 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:31:48 - 02:31:50 - J.P. Gebben
02:31:56 - 02:32:25 - M.A. Witteveen-Rigterink
02:32:26 - 02:32:27 - J.P. Gebben
02:32:28 - 02:33:05 - P. Duvekot
02:33:07 - 02:33:18 - J.P. Gebben
02:35:25 - 02:36:03 - S.J. Lap
02:36:03 - 02:36:38 - A. van Amerongen
02:36:38 - 02:36:43 - S.J. Lap

1. Motie anti-speculatiebeding (CU, CDA, SP en VVD)
2. Motie flexwonen voor spoedzoekers (CDA, D66, SP, PvdA en GroenLinks)
3. Motie bevolkingsonderzoek borstkanker (SP)

Moties

Titel
Anti speculatiebeding
Bevolkingsonderzoek borstkanker
Flexwonen voor spoedzoekers
02:39:46 - 02:39:59 - J.P. Gebben
02:40:00 - 02:41:33 - I. Paalman
02:41:33 - 02:41:35 - J.P. Gebben
02:41:37 - 02:42:23 - W.A. Wever
02:42:23 - 02:42:27 - J.P. Gebben
02:42:28 - 02:42:35 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:42:35 - 02:42:36 - J.P. Gebben
02:42:37 - 02:43:13 - L. Schuiling
02:43:13 - 02:43:14 - J.P. Gebben
02:43:15 - 02:43:34 - P. Duvekot
02:43:35 - 02:43:40 - J.P. Gebben
02:43:42 - 02:43:44 - J.N. Ammerlaan
02:43:45 - 02:43:48 - J.P. Gebben
02:43:49 - 02:44:43 - D. van Baal
02:44:43 - 02:44:44 - J.P. Gebben
02:44:45 - 02:45:39 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:45:40 - 02:45:43 - J.P. Gebben
02:45:44 - 02:46:17 - I. Paalman
02:46:18 - 02:46:21 - J.P. Gebben
02:46:26 - 02:47:40 - P. van Bergen
02:47:40 - 02:47:42 - J.P. Gebben
02:48:09 - 02:51:15 - W.A. Wever
02:51:16 - 02:51:19 - J.P. Gebben
02:51:21 - 02:52:46 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:52:46 - 02:52:47 - J.P. Gebben
02:52:48 - 02:53:04 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:53:04 - 02:53:05 - J.P. Gebben
02:53:06 - 02:53:19 - L. Schuiling
02:53:23 - 02:54:04 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:54:05 - 02:54:07 - J.P. Gebben
02:54:08 - 02:54:13 - I. Paalman
02:54:13 - 02:54:18 - J.P. Gebben
02:54:18 - 02:57:00 - I. Paalman
02:57:02 - 02:57:07 - J.P. Gebben
02:57:09 - 03:02:05 - P. van Bergen
03:02:05 - 03:02:10 - J.P. Gebben
03:02:16 - 03:02:17 - P. van Bergen
03:02:26 - 03:03:10 - L. Schuiling
03:03:10 - 03:03:11 - J.P. Gebben
03:03:19 - 03:03:50 - P. van Bergen
03:03:50 - 03:03:50 - J.P. Gebben
03:03:59 - 03:05:01 - W.A. Wever
03:05:08 - 03:05:42 - I. Paalman
03:05:42 - 03:05:53 - J.P. Gebben
03:05:54 - 03:06:39 - P. van Bergen
03:07:53 - 03:08:04 - J.P. Gebben
03:08:04 - 03:08:48 - F. Rietveld
03:08:53 - 03:10:07 - G.M.M. Stoker-Dol
03:10:07 - 03:10:08 - J.P. Gebben
03:10:10 - 03:13:12 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:13:13 - 03:13:17 - J.P. Gebben
03:13:17 - 03:13:48 - D. van Baal
03:13:48 - 03:13:50 - J.P. Gebben
03:13:51 - 03:14:28 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
03:14:29 - 03:14:31 - J.P. Gebben
03:14:32 - 03:15:17 - S.H.S. Stoop-Aszink
03:15:17 - 03:15:19 - J.P. Gebben
03:15:20 - 03:16:54 - F.M. Hotting-Niewold
03:16:54 - 03:16:55 - J.P. Gebben
03:16:57 - 03:18:20 - W.A. Wever
03:18:20 - 03:18:23 - J.P. Gebben
03:18:24 - 03:20:06 - I.A. Korting
03:20:07 - 03:20:15 - J.P. Gebben
03:20:16 - 03:20:29 - I.A. Korting
03:20:37 - 03:20:41 - F. Rietveld
03:20:41 - 03:20:41 - J.P. Gebben

Vanwege de coronamaatregelen vinden alle stemmingen plaats aan het einde van de vergadering