Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:
1. De bevolking van Dronten vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
2. De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
De uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad, ligt bij het college van burgemeester en wethouders (B&W).
3. Controleren of het college van B&W het afgesproken beleid goed uitvoert.

In de gemeenteraad van Dronten zitten 8 fracties namens politieke partijen: Het CDA (6 zetels), Leefbaar Dronten (6 zetels), de VVD (4 zetels), de ChristenUnie (3 zetels), de SP (2 zetels),  D66 (2 zetels), GroenLinks (2 zetels) en de PvdA (2 zetels). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.
Onder Wie is Wie kunt u vinden wie de raadsleden zijn die op dit moment een zetel hebben in de gemeenteraad.

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/3d5cc947-04c7-4292-81c0-cef66c69d5b2

Normaal gesproken vergadert de gemeenteraad één keer per maand op de donderdagavond vanaf 19.30 (maar niet in de schoolvakanties). De raadscommissie (deze commissie bestaat uit raads- en burgerleden en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor) vergadert ook één keer per maand, twee weken voordat de gemeenteraad vergadert.
De datum van de eerstvolgende commissie- en raadsvergadering kunt u vinden onder het kopje kalender.
Het jaaroverzicht van vergaderingen kunt u opvragen via griffie@dronten.nl.

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor besluitvorming in de gemeenteraad. De meeste onderwerpen die tijdens de raadsvergadering worden behandeld (met uitzondering van vragen aan het college van B&W, moties en amendementen) worden eerst behandeld tijdens een commissievergadering. Naar aanleiding van de behandeling, geeft de raadscommissie een advies aan de gemeenteraad over of dit agendapunt nog inhoudelijk door de gemeenteraad moet worden behandeld (als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering) of niet (dan wordt het als akkoordstuk geagendeerd en wordt er niet meer over gesproken door de gemeenteraad. Tijdens de behandeling wordt ook overleg gevoerd met en vragen gesteld aan het college van B&W.

Als u wenst in te spreken op een geagendeerd onderwerp, dient u dit te doen tijdens een commissievergadering. Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk. Mocht u de inspraakmogelijkheid tijdens de commissievergadering gemist hebben, kunt u altijd nog een schriftelijke inspraakreactie aanbieden aan de raad. Deze kunt u mailen naar griffie@dronten.nl.

De gemeenteraad vindt het belangrijk de inwoners van Dronten te betrekken bij het besluitvormingsproces en stelt het zeer op prijs als u de raadsleden wilt toespreken over een bepaald onderwerp. De raadsleden luisteren graag naar uw mening, zodat ze deze kunnen betrekken bij de afweging over onderwerpen die Dronten aangaan
Wilt u invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:

  • Inspreken in een commissievergadering
  • Een brief aan de raad sturen
  • Direct contact opnemen met een raadslid of fractie
  • Een burgerinitiatief starten

Voor meer informatie over hoe u het beste invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie, via griffie@dronten.nl

Waarom is een bepaald onderwerp voor u belangrijk? Welke invalshoek moeten raadsleden vooral ook bekijken voordat zij een besluit nemen? U kunt het de gemeenteraad laten weten door in te spreken tijdens een onderwerp dat is geagendeerd voor een commissievergadering. Via het kopje kalender kunt u zien welke onderwerpen geagendeerd zijn.
Als u wenst in te spreken, moet u zich van tevoren aanmelden via griffie@dronten.nl. Vermeld daarbij over welk onderwerp u inspreekt, uw naam en telefoonnummer.
Daarbij vragen we uw inspraakreactie alvast te mailen aan de griffie op de dinsdagmiddag voor de vergadering op donderdagavond. Dan kunnen de fracties uw inspraakreactie alvast meenemen en eventuele vragen voorbereiden naar aanleiding van uw inspraak.
Heeft u een presentatie? Lever deze dan voor 16.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie aan. Zo kunnen wij de presentatie nog testen om onnodig oponthoud tijdens de vergadering te voorkomen.

Tijdens de vergadering:
• U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. De griffie geeft u een inschatting van de tijd.
• U kunt plaatsnemen op de publieke tribune.
• Zodra het agendapunt aan de orde is, nodigt de voorzitter u uit om naar voren te komen.
• Als de vergadering plaatsvindt in de Raadzaal mag u vervolgens plaatsnemen op de plaats die door de voorzitter wordt aangewezen.
• De voorzitter geeft u het woord.
• De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.
• In alle gevallen is het advies: houd uw inbreng kort en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de raadsleden.
• Na uw inspraak worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om vragen aan u te stellen.
• Na de inspraak en de beantwoording van eventuele vragen kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune. Het staat u natuurlijk ook vrij om na uw inspraak de Raadzaal te verlaten. Maar u kunt er ook voor kiezen om te blijven als u nog raadsleden wilt benaderen na afloop van de vergadering.

U kunt een lid van de gemeenteraad e-mailen om iets te melden of om een afspraak te maken.

Een overzicht van de raads- en burgerleden en hun e-mailadres vindt u bij Wie is wie. Zij kunnen uw punt zo mogelijk aan de orde stellen tijdens een commissievergadering, of door vragen te stellen aan het college van B&W. Ook kunt u onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan met hen bespreken.

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/People

U kunt uw mening ook aan de raad geven via een brief. De raad bepaalt hoe uw brief verder behandeld moet worden: als het een onderwerp is waarover het college van B&W gaat, wordt uw brief doorgezonden naar het college ter afhandeling. U ontvangt dan namens de raad een reactie van het college op uw brief. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden in een raadscommissie. U ontvangt van de griffie bericht over de afhandeling van uw brief.

E-mails voor de gemeenteraad stuurt u naar: griffie@dronten.nl.

Een burgerinitiatief is een idee, plan of onderwerp dat u als inwoner van gemeente Dronten op de agenda van een raadsvergadering kunt plaatsen. Voor de raad is het burgerinitiatief een prima manier om gebruik te maken van uw creativiteit en kennis over uw eigen leefomgeving. Het burgerinitiatief is vooral nuttig voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad er ten onrechte geen aandacht aan besteedt, of voor ideeën waar nog niemand eerder aan heeft gedacht en die volgens u een verrijking voor gemeente Dronten kunnen betekenen. De raadsgriffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van uw initiatief.