Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U kunt een lid van de gemeenteraad of een fractie e-mailen om iets te melden of om een afspraak te maken.


Een overzicht van de raads- en burgerleden en hun e-mailadres vindt u bij Wie is wie. Zij kunnen uw punt zo mogelijk aan de orde stellen tijdens een commissievergadering, of door vragen te stellen aan het college van B&W. Ook kunt u onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan met hen bespreken.

De gemeenteraad wil graag de inwoners van Dronten betrekken bij het besluitvormingsproces. Raadsleden horen graag uw mening of uw standpunt zodat zij deze kunnen meenemen in hun afwegingen over besluiten die Dronten aangaan.


Welke instrumenten kunt u daarvoor gebruiken:
Meedoen in een vergadering: In een beeldvormende vergadering kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Een reden om mee te spreken kan zijn omdat het onderwerp u persoonlijk aangaat of bijvoorbeeld omdat u erg veel kennis heeft over het onderwerp en u de raad daarbij kunt helpen.


Inspreken in een vergadering: In een oordeelsvormende vergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Na uw inspraak kunnen raadsleden u nog verhelderende vragen stellen. U kunt ook een schriftelijke inspraakreactie meegeven op een agenda onderwerp. Deze inspraakreactie zal dan bij het betreffende agendaonderwerp worden geplaatst.


Wilt u meespreken of inspreken meld u zich dan uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur bij de griffie via griffie@dronten.nl.


Een brief schrijven
Via een brief kunt u aandacht vragen voor een onderwerp waar u iets over kwijt wil aan de raad. Dat kan over van alles gaan. Belangrijk: Richt uw brief aan ‘De gemeenteraad van Dronten’. Met die aanhef vraagt u de raad om uw brief in behandeling te nemen. Wij plaatsen uw brief op de lijst ingekomen stukken op de website van de gemeenteraad.  U ontvangt van de griffie bericht over de afhandeling van uw brief.


De griffie ondersteunt naast alle raadsleden ook u als inwoner van de gemeente Dronten. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad of misschien wilt u weten hoe u invloed kunt hebben op de lokale politiek? De griffie denkt graag met u mee en informeert u over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0321-14 0321 of via griffie@dronten.nl.

In de raadsvergadering vindt de uiteindelijke Besluitvorming plaats over een raadsvoorstel. Als de raad iets wil veranderen aan het voorliggende voorstel of een extra verzoek aan het college wil doen dan kunnen zij daar onder andere de volgende instrumenten voor inzetten.


Amendement
Dit is een wijzigingsvoorstel om iets in het raadsvoorstel te veranderen of aan te vullen. Fracties dienen een amendement in als ze het niet (helemaal) eens zijn met een voorstel van het college. Ze hebben dan zelf een idee hoe het beter kan. Soms maken fracties al vooraf afspraken en dienen ze het amendement samen in. Soms wordt de vergadering even geschorst om te overleggen over een amendement. Uiteindelijk wordt erover gestemd. Na de stemming over het amendement, wordt over het voorstel gestemd. Als het amendement en het raadsbesluit beide worden aangenomen zeggen we dat het raadsbesluit gewijzigd is vastgesteld.


Motie
Dit is een verzoek aan het college van een of meerdere fracties om iets te doen. Dat kan zijn bepaald beleid te laten ontwikkelen of onderzoek te laten doen. Een motie heeft geen juridische betekenis; het college is niet verplicht een motie uit voeren. Maar als een meerderheid van de raad een motie aanneemt, staat het college natuurlijk wel onder druk om iets met de motie te doen. Een motie kán aansluiten bij een agendapunt of los staan van de agenda. Een motie die los staat van de onderwerpen op de agenda heet ‘motie vreemd aan de orde van de dag’.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:
1. De bevolking van Dronten vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
2. De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
De uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad, ligt bij het college van burgemeester en wethouders (B&W).
3. Controleren of het college van B&W het afgesproken beleid goed uitvoert.

In de gemeenteraad van Dronten zitten 8 fracties namens politieke partijen: Het CDA (6 zetels), Leefbaar Dronten (6 zetels), de VVD (4 zetels), de ChristenUnie (3 zetels), Dronten Sociaal (2 zetels),  D66 (2 zetels), GroenLinks (2 zetels) en de PvdA (2 zetels). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.
Onder Wie is Wie kunt u vinden wie de raadsleden zijn die op dit moment een zetel hebben in de gemeenteraad.

Dit kunt u doen als u een idee, plan of onderwerp op de agenda van een raadsvergadering wil plaatsen. Voor de raad is het burgerinitiatief een prima manier om gebruik te maken van uw creativiteit en van de kennis van uw eigen leefomgeving. Het burgerinitiatief is vooral nuttig voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad er ten onrechte geen aandacht aan besteedt, of voor ideeën waar nog niemand eerder aan heeft gedacht en die volgens u een verrijking voor Dronten kunnen betekenen. De raadsgriffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van uw initiatief.

De gemeenteraad van Dronten behandelt onderwerpen in verschillende stappen, meestal in twee stappen en bij grote, moeilijke onderwerpen, kan dat ook in drie stappen zijn.


De stappen maken onderdeel uit van het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze stappen vinden op verschillende avonden plaats.
Beeldvormende vergaderingen zijn bedoeld voor het vergaren van informatie over (grote en complexe) onderwerpen die op de agenda staan. Tussen een Oordeelsvormende- en Besluitvormende vergadering zit normaal gesproken twee weken. Dat geeft de raadsleden de tijd om nog na te kunnen denken over bijvoorbeeld de informatie van eventuele insprekers of over het indienen van een motie of amendement. (zie ook ‘Wat is een motie en wat een amendement?)


Openbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk in de democratie. Alle vergaderingen zijn openbaar te bezoeken voor de inwoners en worden meestal ook live uitgezonden.


Privacy (AVG)
Openbare vergaderingen (waaronder mee- en inspreekrecht) worden als gezegd rechtstreeks uitgezonden in beeld en geluid, en blijven als archief bewaard.

De vergaderingen van de gemeenteraad volgen een vierwekelijkse cyclus. De vergaderingen vinden plaats op donderdagavond vanaf 19.30 (maar niet in de schoolvakanties). De data van alle vergaderingen van de raad kunt u vinden onder het kopje kalender.