Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De leden van de gemeenteraad worden één keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente Dronten. De raadsleden vormen samen het hoogste orgaan van de gemeente Dronten. De gemeenteraad van Dronten bestaat uit 27 leden verdeeld over 8 fracties.

De fracties worden ondersteund door de burgerraadsleden. Iedere fractie mag maximaal drie burgerraadsleden laten benoemen. Deze leden ondersteunen de fracties in hun werk en draaien in alles mee. Ze zitten alleen niet in de raad en hebben geen stemrecht maar mogen wel volop meedoen in de commissie.

Het presidium is een vertegenwoordiging van 5 raadsleden uit de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt.

De auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de kaderstelling en controle inzake de gemeentefinanciën. Ook bereidt de Auditcommissie (de technische aspecten van) de besluitvorming van de gemeenteraad voor als het gaat om de kadernota, de jaarstukken en de begroting.
Hiervoor overlegt de auditcommissie onder andere met de gemeentelijke accountant en het college van B&W. De griffier is de secretaris van de Auditcommissie.

De rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Dronten. De rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W. De rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt en doet aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college voor verbeteringen.


https://vimeo.com/789021627

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is politiek neutraal.
Een ander belangrijke functie van de griffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De griffie helpt u als u een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens een commissievergadering.
Voor meer informatie zie onder contact.

De griffie is in dienst van de gemeenteraad (en dus niet de gemeente). Daarmee is de gemeenteraad feitelijk de werkgever van de griffie. Zij bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffie(r) en welke verantwoordelijkheden de griffie(r) op zich neemt. Het werkgeverschap van de gemeenteraad ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele raadsleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden.