Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 1 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. Vanwege de Corona-maatregelen is de capaciteit op de publieke tribune beperkt. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u de vergadering in het gemeentehuis wil bijwonen, dient u zich aan te melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:09:28 - 00:11:24 - J.P. Gebben

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

00:11:26 - 00:12:16 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:12:16 - 00:13:42 - J.P. Gebben

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

De raad wordt voorgesteld:
mevrouw M. Kompier te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
I. Het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020 vast te stellen;
II. Dat het college de toezichtinformatie over Ruimtelijke Ordening 2020 in een brief
aanbiedt aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken van 2020 van Veiligheidsregio Flevoland.
2. Conform bijgevoegde zienswijzebrief in te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Flevoland.
3. (Nog) geen financiële mutaties te verwerken op basis van de Ontwerp Programmabegroting
in afwachting van de doorwerking van de uitspraak van de geschillencommissie.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie "Rikken-De Noord" (plannummer 128), met
bijbehorende financiële paragraaf, vast te stellen;
2. Het verwachte positieve grondexploitatieresultaat en tussentijdse winstnemingen conform
BBV-regels te storten in de reserve Hanzekwartier;
3. De grondexploitatie op te nemen en te verwerken in de jaarrekening 2021 en perspectiefnota
2022.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De geheime grondexploitatie "Rikken-De Noord" (plannummer 128), met bijbehorende financiële paragraaf ligt ter inzage bij de Griffie.
Om de stukken in te zien kan een afspraak met de griffie gemaakt worden.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De overschrijdingen die ontstaan zijn op programma 1 Veiligheid (€ 303.000), op
programma 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 218.000), op programma 7
Volksgezondheid en milieu (€ 496.000), de onttrekkingen vanuit
bestemmingsreserve Dierenwijde (€205.000) en bestemmingsreserve Ontwikkeling
Hanzekwartier (€52.000) en op investeringskredieten 2020 (€ 80.000) in het kader
van de begrotingsrechtmatigheid alsnog te autoriseren;
2. Het rekeningresultaat van 2020 voor de Algemene dienst op € 1,7 miljoen (positief)
en de Grondexploitatie op € 3,6 miljoen (positief) vast te stellen. Per saldo is het
rekeningresultaat van de gemeente in 2020 € 5,3 miljoen (positief) afgerond;
3. De Jaarstukken 2020 bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening vast te
stellen;
4. Aanvullende middelen vanuit het Sociaal Domein ter grootte van € 470.000 van 2020
naar 2021 over te hevelen;
5. Het rekeningresultaat 2020 van € 5.336.950 te gebruiken voor de reeds vastgestelde
budgetoverheveling van € 6.687.280, de nieuw aangevraagde overheveling van het
Sociaal Domein van € 470.000 en het verschil tussen resultaat 2020 en
budgetoverheveling ter grootte van € 1.820.330 te onttrekken uit de algemene reserve.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

1. Astrium Accountants B.V. aan te wijzen als accountant voor de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekeningen 2021 en 2022;
2. Het beschikbare budget voor de accountantscontrole structureel te verhogen met € 30.000 naar € 100.000 per jaar en dit te verwerken in de Programmabegroting
2022.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GBP) vast te stellen;
2. Door middel van bijgevoegde begrotingswijziging in 2021 incidenteel € 75.000 beschikbaar
te stellen om te kunnen starten met de voorbereiding van het GBP 2021-2025 en deze
lasten op te nemen in het tarief van de Afvalstoffenheffing 2022;
3. Kennis te nemen van de in het GBP 2021-2025 opgenomen investeringen voor de
uitvoering van het plan;
4. De financiële effecten van het GBP 2021-2025 vanaf 2022 op te nemen in het tarief van de
Afvalstoffenheffing 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

1. Amendement geen ja-ja sticker (VVD)
2. Amendement versoepeling regeling takkenroute (SP)
3. Amendement tarief baseren op vervuiler betaalt (SP)
4. Amendement vervangen minicontainers (SP, CU)
5. Amendement voorlichting van inwoners (SP)
6. Amendement containermanagementsysteem (SP)

1. Motie afval moet SMART (PvdA, VVD en CU)
2. Motie tegengaan overlast hondenpoep en zwerfafval (SP)
3. Motie GFT (CDA) AANGEHOUDEN

Schriftelijke inspraakreactie (1): inzake de wijze van vaststellen afvalstoffen heffing voor de komende jaren
Schriftelijke inspraakreactie (2): vanuit Ondernemersvereniging De Driehoek n.a.v. een vraag over de ja-ja-sticker

Resultaat stemming

Bijlagen

Amendementen

Titel
Containermanagementsysteem
Geen ja-ja sticker
Tarief baseren op de vervuiler betaalt
Versoepeling regeling takkenroute
Vervangen minicontainers
Voorlichting van inwoners

Moties

Titel
GFT
Motie afval moet smart
Tegengaan overlast hondenpoep en zwerfafval
00:13:45 - 00:16:47 - S. Haarhuis-Veldman
00:16:47 - 00:16:48 - J.P. Gebben
00:16:50 - 00:18:01 - R.E. Van der Schans
00:18:02 - 00:18:03 - J.P. Gebben
00:18:04 - 00:18:20 - F. Rietveld
00:18:25 - 00:19:56 - D.C.G. van Baal
00:19:58 - 00:20:04 - J.P. Gebben
00:20:05 - 00:22:51 - J.F. Bongers
00:22:52 - 00:22:54 - J.P. Gebben
00:22:55 - 00:26:33 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:26:35 - 00:26:36 - J.P. Gebben
00:26:37 - 00:28:33 - M.A. Witteveen-Rigterink
00:28:33 - 00:28:33 - J.P. Gebben
00:28:35 - 00:31:36 - D. Ekkel
00:31:36 - 00:31:36 - J.P. Gebben
00:31:46 - 00:37:03 - F. Rietveld
00:37:05 - 00:37:06 - J.P. Gebben
00:37:08 - 00:43:34 - R. Siepel
00:43:35 - 00:43:40 - J.P. Gebben
00:43:48 - 00:45:09 - S. Haarhuis-Veldman
00:45:09 - 00:45:10 - J.P. Gebben
00:45:17 - 00:46:13 - D. van Baal
00:46:14 - 00:46:18 - J.P. Gebben
00:46:18 - 00:47:06 - J.F. Bongers
00:47:07 - 00:47:08 - J.P. Gebben
00:47:09 - 00:48:47 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:48:49 - 00:48:50 - J.P. Gebben
00:48:51 - 00:49:53 - M.A. Witteveen-Rigterink
00:49:54 - 00:50:08 - J.P. Gebben
00:50:09 - 00:51:03 - D. Ekkel
00:51:04 - 00:51:06 - J.P. Gebben
00:51:06 - 00:51:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:51:37 - 00:51:41 - J.P. Gebben
00:51:41 - 00:53:08 - R.J. Siepel
00:53:09 - 00:53:56 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
1. De richtlijnen (bijlage 1) voor de herontwikkeling van de Flevomanege Dronten (Wonen
aan De Zuid) vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

1. Amendement richtlijnen groen Flevomanege (CDA, D66, GL en PvdA)
2. Amendement richtlijnen hoofdtoegang Flevomanege (CDA en PvdA)
3. Amendement richtlijnen stedenbouwkundige structuur Flevomanege (CDA en PvdA)
4. Amendement richtlijnen maximaal drie bouwlagen (PvdA, CDA)
5 Amendement richtlijnen wonen Flevomanege (CDA, D66, LD, GL, PvdA en CU)

1. Motie anti-speculatiebeding (CU)

Van de bijlagen 1 en 2 is een oude en nieuwe versie bijgevoegd. Het betreft de volgende wijziging:
Houdt in zone A maximaal 2 bouwlagen aan, dat wil zeggen 1 laag met kap of 2 met dakrand oplopend naar 3 lagen richting zone B.
Dit is gewijzigd in:
Houdt in zone A maximaal 2 bouwlagen aan, dat wil zeggen 1 laag met kap of 2 met dakrand.

Amendementen

Titel
Richtlijnen groen Flevomanege
Richtlijnen hoofdtoegang Flevomanege
Richtlijnen maximaal drie bouwlagen
Richtlijnen Stedenbouwkundige structuur Flevomanege bewerkt
Richtlijnen Wonen Flevomanege

Moties

Titel
Anti speculatiebeding
00:58:25 - 01:03:12 - S.J. Lap
01:03:12 - 01:03:16 - J.P. Gebben
01:03:16 - 01:03:25 - I. Paalman
01:03:25 - 01:03:37 - J.P. Gebben
01:03:37 - 01:06:23 - I. Paalman
01:06:23 - 01:06:26 - J.P. Gebben
01:06:32 - 01:09:28 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:09:29 - 01:09:30 - J.P. Gebben
01:09:31 - 01:12:32 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
01:12:32 - 01:12:32 - J.P. Gebben
01:12:35 - 01:13:56 - D. van Baal
01:13:56 - 01:13:56 - J.P. Gebben
01:13:58 - 01:15:23 - P. Duvekot
01:15:24 - 01:15:26 - J.P. Gebben
01:15:26 - 01:17:15 - R.E. Van der Schans
01:17:15 - 01:17:16 - J.P. Gebben
01:17:18 - 01:18:48 - S. Haarhuis-Veldman
01:18:48 - 01:18:48 - J.P. Gebben
01:18:52 - 01:19:42 - S.J. Lap
01:19:42 - 01:19:46 - J.P. Gebben
01:19:48 - 01:24:05 - R.J. Siepel
01:24:05 - 01:24:05 - J.P. Gebben
01:24:05 - 01:24:06 - R.J. Siepel
01:24:06 - 01:24:06 - J.P. Gebben
01:24:06 - 01:24:42 - S.J. Lap
01:24:42 - 01:28:17 - R.J. Siepel
01:28:19 - 01:29:21 - S.J. Lap
01:29:21 - 01:29:50 - J.P. Gebben
01:29:51 - 01:30:10 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:30:11 - 01:30:14 - J.P. Gebben
01:30:15 - 01:31:10 - R.J. Siepel
01:31:10 - 01:31:11 - J.P. Gebben
01:31:16 - 01:34:03 - S.J. Lap
01:34:03 - 01:34:03 - J.P. Gebben
01:34:40 - 01:35:27 - I. Paalman
01:35:27 - 01:35:38 - J.P. Gebben
01:35:38 - 01:37:20 - I. Paalman
01:37:20 - 01:37:20 - J.P. Gebben
01:37:23 - 01:38:16 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:38:19 - 01:38:21 - J.P. Gebben
01:38:21 - 01:38:25 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:38:26 - 01:38:30 - J.P. Gebben
01:38:31 - 01:38:46 - D. van Baal
01:38:47 - 01:38:48 - I. Paalman
01:38:48 - 01:38:48 - J.P. Gebben
01:38:54 - 01:39:19 - P. Duvekot
01:39:21 - 01:39:23 - J.P. Gebben
01:39:24 - 01:39:50 - R.E. Van der Schans
01:39:51 - 01:39:53 - J.P. Gebben
01:39:53 - 01:40:10 - S. Haarhuis-Veldman
01:40:11 - 01:40:14 - J.P. Gebben
01:40:16 - 01:41:05 - R.J. Siepel
01:41:05 - 01:41:11 - S. Haarhuis-Veldman
01:41:12 - 01:41:55 - R.J. Siepel
01:41:56 - 01:42:10 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
1. Het beleid voor de kwaliteitsniveaus van de gemeentelijke wegen, zoals door de
gemeenteraad vastgesteld in het Beheerplan wegen 2016-2020, te handhaven;
2. De rehabilitatie van de Rietweg uit te voeren in 2022;
3. Het beheerplan Wegen 2021-2025 vast te stellen;
4. Voor de uitvoering van het beheerplan wegen 2021-2025 de financiële middelen ter
beschikking te stellen door middel van het vaststellen van de bijgevoegde
begrotingswijziging;
5. Voor de rehabilitaties en bermversteviging in de periode 2021 kredietinvesteringen ter
beschikking te stellen, zoals opgenomen in het beheerplan;

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Motie: Wegmarkering buitengebied (GroenLinks) INGETROKKEN

Resultaat stemming

Moties

Titel
Wegmarkering buitengebied
01:48:08 - 01:49:42 - P.L.A. Vermast
01:49:43 - 01:49:46 - J.P. Gebben
01:49:47 - 01:51:03 - R. Yazir
01:51:03 - 01:51:03 - J.P. Gebben
01:51:08 - 01:51:16 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:51:16 - 01:51:21 - J.P. Gebben
01:51:21 - 01:53:50 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:53:51 - 01:53:53 - J.P. Gebben
01:53:54 - 01:55:04 - B.P. Zuurendonk
01:55:04 - 01:55:04 - J.P. Gebben
01:55:07 - 01:56:09 - J.N. Ammerlaan
01:56:10 - 01:56:17 - J.P. Gebben
01:56:17 - 01:57:35 - I. Paalman
01:57:35 - 01:57:39 - J.P. Gebben
01:57:39 - 01:58:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:58:36 - 01:58:38 - J.P. Gebben
01:58:44 - 01:58:44 - R. Yazir
01:59:45 - 01:59:49 - J.P. Gebben
01:59:49 - 01:59:55 - F. Rietveld
01:59:55 - 01:59:55 - J.P. Gebben
02:00:00 - 02:00:07 - R.J. Siepel
02:00:07 - 02:00:10 - J.P. Gebben
02:00:10 - 02:01:40 - R.J. Siepel
02:01:41 - 02:01:42 - J.P. Gebben
02:01:42 - 02:01:42 - R.J. Siepel
02:01:42 - 02:01:42 - J.P. Gebben
02:01:42 - 02:01:43 - R.J. Siepel
02:01:43 - 02:02:01 - R. Yazir
02:02:03 - 02:02:39 - R.J. Siepel
02:02:41 - 02:02:55 - J.P. Gebben
02:03:02 - 02:04:16 - R.J. Siepel
02:04:17 - 02:04:21 - J.P. Gebben
02:04:22 - 02:04:36 - R. Yazir
02:04:36 - 02:04:37 - J.P. Gebben
02:04:52 - 02:05:13 - P.L.A. Vermast
02:05:14 - 02:06:19 - J.P. Gebben

1. Motie raadsbudgetten in pc documenten (CDA, LD, CU, D66, GL, SP en PvdA)

Moties

Titel
Raadsbudgetten in pc documenten
02:07:01 - 02:07:11 - J.P. Gebben
02:07:12 - 02:08:08 - P.L.A. Vermast
02:08:09 - 02:08:21 - J.P. Gebben
02:08:22 - 02:10:08 - B. Hoogezand
02:10:10 - 02:10:16 - J.P. Gebben
02:10:16 - 02:10:59 - J.N. Ammerlaan
02:11:00 - 02:11:03 - J.P. Gebben
02:11:04 - 02:12:31 - S.J. Lap
02:12:32 - 02:12:41 - J.P. Gebben
02:12:42 - 02:14:00 - P.L.A. Vermast
02:14:01 - 02:14:10 - J.P. Gebben
02:14:11 - 02:15:14 - B. Hoogezand
02:15:14 - 02:15:32 - J.P. Gebben
02:15:36 - 02:16:59 - A. van Amerongen
02:17:00 - 02:17:14 - J.P. Gebben
02:17:16 - 02:17:45 - B. Hoogezand
02:17:46 - 02:17:49 - J.P. Gebben
02:17:50 - 02:18:18 - S.J. Lap
02:18:19 - 02:18:25 - B. Hoogezand
02:18:26 - 02:18:35 - S.J. Lap
02:18:35 - 02:18:36 - J.P. Gebben
02:18:36 - 02:18:37 - B. Hoogezand
02:18:37 - 02:18:38 - J.P. Gebben

1. Amendement geen ja-ja sticker (VVD)
2. Amendement versoepeling regeling takkenroute (SP)
3. Amendement tarief baseren op vervuiler betaalt (SP)
4~~. Amendement vervangen minicontainers (SP)~~ INGETROKKEN
5. Amendement voorlichting van inwoners (SP) INGETROKKEN
6. Amendement containermanagementsysteem (SP)
7. Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan
8. Motie afval moet SMART (PvdA, VVD en CU)
9. Motie tegengaan overlast hondenpoep en zwerfafval (SP)  AANGEHOUDEN
10. Motie GFT (CDA) AANGEHOUDEN

11. Amendement richtlijnen groen Flevomanege (CDA, D66, GL en PvdA)
12. Amendement richtlijnen hoofdtoegang Flevomanege (CDA en PvdA)
13. Amendement richtlijnen stedenbouwkundige structuur Flevomanege (CDA en PvdA)
14. Amendement richtlijnen maximaal drie bouwlagen (PvdA, CDA)
15. Amendement richtlijnen wonen Flevomanege (CDA, D66, LD, GL, PvdA en CU)
16. Amendement anti-speculatiebeding (CU) INGETROKKEN
17. Raadsvoorstel Richtlijnen voor herontwikkeling Flevomanege Dronten (Wonen aan De Zuid)
18. Motie anti speculatiebeding (CU) AANGEHOUDEN

19. Raadsvoorstel Beheerplan wegen AKKOORD
20. Motie wegmarkering buitengebied (GL) INGETROKKEN

21. Motie raadsbudgetten in P&C documenten AKKOORD

02:26:51 - 02:27:25 - S.J. Lap
02:27:26 - 02:29:03 - J.P. Gebben
02:29:09 - 02:29:37 - S.J. Lap
02:29:39 - 02:32:56 - J.P. Gebben
02:32:58 - 02:33:23 - I. Paalman
02:33:37 - 02:35:36 - J.P. Gebben
02:35:38 - 02:36:05 - S.J. Lap
02:36:06 - 02:41:00 - J.P. Gebben